DenAr Deniz Araştırmaları

 DenAr Deniz Arastirmalari2007 yılında kurulan DenAr Deniz Araştırmaları A.Ş. hem özel hem de devlet sektörlerinde deniz ölçüm çalışmaları yürütmektedir.

Şu ana kadar, Akdeniz, Karadeniz, Hazar Denizi, Ege Denizi, Balear Denizi, Marmara Denizi ve Hint Okyanusu dâhil olmak üzere dünya çapında 1.000'den fazla deniz araştırma projesini başarıyla tamamlanmıştır.

 İş kabiliyetleri; hidrografik, oşinografi, jeofizik, jeoteknik, jeolojik konumlandırma çalışmaları, çevresel izleme ölçümleri, ROV ve sondaj hizmetlerini içerir.

Müşteri beklentilerini yerine getirmek ve aşmak için ekibi; Proje yöneticileri, deniz jeologları ve jeofizik mühendisleri, CAT-A hidrograflar, oşinografik uzmanlar, ROV operatörleri, CAD / CBS uzmanları, elektronik mühendisleri, teknisyenler ve dalgıçlardan oluşan deneyimli mühendislerdir.


Website:  www.den-ar.comHidrografik Servisler

DenAr Deniz Araşırmaları A.Ş.,  konusunda birçok profesyonel deneyime sahip saha ve ofis ekipleri ile her koşulda tek ve çok bimli iskandil ölçümleri yapmaktadır. DenAr olarak gerçekleştirilen tüm çalışmalar IHO(Uluslararası Hidrografi Organizasyonu) standartlarında yapılır ve IHO sertifikasına sahip hidrograflar tarafından organize ve kotrol edilir. Hidrografik çalışmalarımızda en yüksek doğruluğu sağlayabilmek adına en güncel konumlandırma sistemleri, hareket sensörleri, ses hızı ve CTD ölçerler kullanılmaktadır.
DenAr, gerçekleştirilecek çalışmaya göre seçilebilecek survey cihazlarına sahip olmakla bir adım öndedir. Öyle ki, farklı büyüklükte projeler; en sığ sulardan, uluslararası sular hatta okyanuslara kadar uygun su araçları, gemileri ve survey sistemleri hazır olarak bulunmaktadır.
Üretilen veriler ve raporlar bütünlük, güvenilirlik ve hız adına takdire layık görülmektedir.
DenAr hidrografik servisler alanında aşağıdaki araştırmaları başarı ile sağlamaktadır:
Tarama öncesi ve sonrası için hacim ölçümleri
Liman, iskele ve kıyı ölçümleri
Boru hattı incelemesi
Nesne, hedef tespiti
Boru veya kablo hatları güzergah planlaması

Oşinografik Ölçümler
Deniz ölçüm çalışmalarında en önemli unsurlar; rüzgar, akıntı, dalga ve gel-git ölçümleri ve bunların yanı sıra deniz suyunun fiziksel (sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk vb.) ve kimyasal (pH, DO vb.) özelliklerinin belirlenmesidir. İşverenlerin istekleri doğrultusunda kısa ve uzun dönem ölçümler yapılmakta, elde edinilen veriler analiz edilerek işlenmekte ve istenilen formatta raporlanmaktadır.

DenAr, dünya genelinde petrol ve gaz endüstrisi, limanlar, enerji şirketleri ve mühendislik firmalarına saha çalışması, veri analizi ve raporlama olarak yüksek kaliteli entegre oşinografik ve çevresel izleme hizmetleri sunmaktadır.
DenAr, oşinografik ve meteorolojik araştırmalar için geniş bir ekipman yelpazesine sahiptir. ;
Akıntı, dalga, Su Seviyesi ve gel-git ölçümleri
İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik Profilinin ölçümü (CTD)
Kimyasal ve biyolojik örnekleme
Su Kalitesi gözlemleri
Sediman taşınımı gözlemlemesi
Kara, sahil şeridi ve açık deniz meteoroloji ölçümleri

Jeofiziksel ÖlçümlerDenAr, ileri teknoloji jeofiziksel ölçüm cihazları ile deniz tabanı sediment kalınlıkları,  deformasyonları, kayalık, batık vb. objelerin ve manyetik anomalilerin tespiti için jeofiziksel ölçümleri başarıyla gerçekleşmektedir. Konusunda uzman saha ve ofis ekipleri ile veri toplama ve yorumlama da birden çok ses getirecek projeye imza atmıştır.
Kablo & Boru Hattı Kontrol Çalışmaları
Detaylı ölçümleri yapılan kablo güzergahları, proje etütleri yapılırken maliyet ve proje sürdürülebilirliği konusunda optimum düzeyde karar verebilme olanağı tanır.
Sualtı Güzergâh Etütleri
Güzergâh etütleri için yapılan çalışmalar deniz tabanının topoğrafyasını belirleyerek en uygun güzergâhın belirlenebilmesini sağlar.
Tehlikeli Alanların Tespiti
Batıklar, mühendislik yapıları, enkaz ve dökü alanları tespit edilerek kablo hatlarının ve kablo hatları için yapılacak kazıların bu alanlardan geçmemesi için gerekli ön çalışmanın yapılmasıdır.
UXO Tarama Çalışmaları
UXO henüz patlamamış halde deniz tabanında bulunan savaş kalıntıları (bombalar, roketler, füzeler ve mayınlar.) anlamına gelmektedir. Bu kalıntılar deniz tabanında yapılacak herhangi bir çalışma için büyük güvenlik riski taşımakta ve hayati önemdedir. UXO ölçümleri en güncel jeofiziksel veri toplama yöntemleri kullanılarak yapılır ve projenin yapımında bu riskten uzak durulması sağlanır.
Ultra Yüksek Çözünürlüklü Sismik Yansıma (UHRS) Çalışmaları
Denar, kritik alan araştırmaları ve bunları etkileyen tehlikeli alan tespit (geohazard) çalışmaları kapsamında çok yüksek çözünürlüklü sismik araştırma (UHRS) hizmetleri sunmaktadır.
UHRS araştırmaları aşağıda belirtilen sorunlara çözümler sunabilmektedir:
Denizdeki fayların tanımlanması ve karakterizasyonu,
Temel kaya ve/veya sedimanter birim haritalaması,
Kanal derinleştirme planlaması , kazılabilirlik araştırmaları
Deniz yapıları için saha / rota araştırmaları

Sayısal Modelleme Çalışmaları Dalga, akıntı, sediman ve kirletici madde taşınım analizleri, proje fizibilitesinin değerlendirilmesi, müsaade edilebilir planlama ve tasarım sınırlarının belirlenmesini sağlamak için yapılmaktadır. Sayısal modelleme çalışmalarından, gerçek zamanlı ölçümlerin bulunmadığı; proje bölgesindeki, fiziksel etkileri simüle etmek ve çevreye minimum düzeyde zarar verebilecek yapılar tasarlamak amacıyla aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmaktadır.
Rüzgâr ve Dalga İklimi Belirlenme
Dalga Transformasyonu Çalışmaları
Liman içi Çalkantı Modelleme Çalışmaları
Su Kalitesi ve Su Sirkülasyonu (Kirlilik) Modellemesi
Sediment Taşınımı (Kumlanma) Modellemesi

BiyoçeşitlilikBiyoçeşitlilik ve ekosistemlerde yaşanan değişimler, doğal ve kendiliğinden oluşabildiği gibi, çevresel etkiler sebebiyle de gelişebilir. Denar biyoçeşitlilik üzerine uzun dönem izleme, ölçme ve raporlama çalışmaları yürütmektedir. Çeşitli deniz inşaatı, tarama, dökü, boru hattı ve kablo döşeme gibi projeler kapsamında tespit edilen biyoçeşitliliğin inşaat faaliyeti süreci içerisinde izlenmesi ve çeşitli etkilerin değerlendirilerek araştırılması bu kapsamda firmamız tarafından çalışılan konular arasındadır. Firmamız sahip olduğu örnekleme cihazları ve uzman kadrosu ile denizel biyoçeşitlilik faaliyetlerini yürütmektedir.