EKA Mühendislik ve Sondajcılık


 EKA Mühendislik ve Sondajcilik

Eka Tasarım Mühendislik Sondajcılık Ltd. Şti. 21.08.1998 tarihinde üç ortak tarafından, Zemin Etüdleri, Temel Mühendisliği, Su Sondajları, Jeofizik Etüdler ve Maden Sondajlarında proje ve taahhüt hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda, deneyimli kadrosu ve kaliteli ekipmanlarıyla her zaman doğru ve güvenilir hizmet vermeyi hedef edinmiştir. Şirket bugüne kadar kamuya ve özel sektörlere ait bir çok tünel, güç santralleri, maden, kara ve demir yolu projelerinde gerek sondaj gerekse jeoteknik etüd hazırlanması konularında başarıyla çalışmış kalitesini ve güvenilirliğini ispatlamıştır.

Şirket tüm Türkiye genelinde zemin etüd hizmetleri (zemin etüd sondajları, jeoteknik rapor hazırlanması), sıvılaşma ve şev stabilite analizleri, eğimli sondaj, karotlu maden sondajları, jeofizik hizmetler (mikrotremör, rezistivite, sismik), oturma analizleri, su sondajı hizmetlerini büyük bir titizlik ve güvenilirlik içerisinde vermektedir.

Website : www.ekamuhendislik.comHİZMETLER

Jeolojik - Jeoteknik Hizmetler

ZEMİN ETÜDLERİ

Zemin etütleri özellikle 1999 depreminden sonra Türkiye’de önemle ele alınan bir konu haline gelmiştir. Zemin etüt çalışmaları inşa edilecek yapılar açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmalar yapının inşa edileceği zemin ili ilgili bir çok bilginin (zemin topoğrafyası, zemin hakim periyotları, zemin grubu, yerel zemin sınıfı, zeminin genel profili, zeminde yer alan jeolojik birimler, zeminin taşıma gücü, şev – heyelan durumu, yer altı su seviyesi, zeminin depremselliği, oturma problemleri, zeminin mühendislik parametreleri) elde edilmesini sağlar.Bu çalışmalar kapsamında :
- arazinin genel yapısı ve topoğrafyası hakkında bilgiler elde edilir
- arazinin genel yapısı ve inşa edilecek yapının durumuna göre sondaj sayısı ve derinlikleri belirlenir. Gerekirse sondaj çalışmaları, araştırma çukuru çalışmaları ile desteklenir.
- ilgili standartlara uygun şekilde her bir 1.50 m. de SPT deneyi yapılır ve örselenmiş SPT numuneleri alınarak gerekli şekilde etiketlenir
- her 3,00 m. de bir Shelby tüpü ile örselenmemiş zemin numuneleri alınır. Örselenmemiş numuneler alındıktan sonra her iki ağzı da parafinle kapatılır ve etiketlenir.
- Gerektiği taktirde karotlu ilerleme yapılarak karot numuneleri alınır ve standartlara uygun karot sandıklarında etiketlenmiş bir şekilde muhafaza edilir.
- Alınan zemin numuneleri laboratuvara verilerek üzerlerinde zemin mekaniği deneyleri (atterberg limitleri, doğal yoğunluk, su içeriği, tek ve üç eksenli basınç dayanımı, konsolidasyon v.b.) ilgili stanadartlara uygun olarak yaptırılır.
- Karot numuneleri üzerinde kaya mekaniği deneyleri (nokta yükü dayanımı, tek eksenli basınç dayanımı v.b.) ilgili standartlara uygun olarak yaptırılır.
- Yer altı su seviyesi belirlenir, gerekirse BST ve permeabilite deneyleri yapılır.

Bütün arazi ve laboratuvar çalışmaları tamamlandıktan sonra büro çalışmalarına geçilir.Bu aşamada sondaj ve araştırma çukuru logları detaylı bir şekilde hazırlanır. Bu loglar, bilgisayar destekli olarak hazırlanan detaylı zemin etüt raporuyla beraber sunularak işverene teslim edilir.

Zemin etüt çalışmaları, deneyimli sondaj ekibimiz ve mühendislerimiz tarafından özenli ve hatasız bir şekilde yürütülmektedir.

PRESİYOMETRE


Presiyometre deneyi; günümüzde yerbilimleri ile ilgili mühendislik çalışmalarında uygulanmakta olan yerinde (in-situ) yapılan ve kuyu içi yanal yükleme prensibine dayanan bir deneydir. deneylerden birisidir. Daha önceden açılmış sondaj kuyusunda yapılan presiyometre deneyi geniş uygulama alanıyla birçok jeoteknik problemin çözümünde kullanılır. Deneyde temel fikir zeminin basınç-deformasyon ilişkilerini ölçmek için zeminde açılan silindirik bir boşluğun genişletilmesidir.

Presiyometre deneyi ile

- Zeminin mukavemet parametreleri tespit etmek
- Zeminin taşıma gücü ve zemin emniyet gerilmesini belirlemek
- Emine tatbik edilecek yük biliniyorsa, bu yük altında temel zemininde meydana gelebilecek oturmaları belirlemek mümkündür.

SU SONDAJISon yıllarda özellikle küresel ısınmanın artmasıyla beraber ülkemizde ve tüm dünyada, yeni su kaynaklarının bulunması çok önemli bir konu haline gelmiştir.

Su sondajı çalışmalarına başlamadan önce jeolojinin çok iyi bilinmesi ve su verebilecek tabakaların özelliklerinin iyi bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Bunun için jeolojik ve jeofizik etütler bir arada yürütülmelidir. Bu etüt çalışmaları, sondaj açılacak lokasyonları, kuyu çaplarını, kuyu derinliğini, kullanılacak matkap tiplerini doğru olarak belirlenebilmesinde rol oynar. Eğer gerekli etüt çalışmaları yapılmazsa, açılan sondaj kuyularından su elde edilemeyebilir. Ayrıca sondajlar sırasında örnekler alınarak incelenmeli, sondaj açılan yerde suyu kirletecek jeolojik birimlerin varlığı araştırılmalıdır.

167 sayılı yer altı suları kanununca DSİ’den arama belgesi alınmalı, teknik sorumluluk üstlenerek TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından onaylatılması ve gene 167 sayılı kanunca DSİ’den kullanma belgesinin alınması gerekmektedir.

MADEN SONDAJLARI


Yer altı kaynakları, ülke ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Yer altı kaynakları açısından ülkemiz oldukça zengindir. Bu kaynakların tespiti ise ayrı bir uzmanlık ve kaliteli sondajdan geçmektedir.

Firma uzman ve tecrübeli sondaj ekibiyle bugüne kadar birçok karotlu kömür, metalik maden, tuz v.b. derin maden sondajlarına imza atmıştır.


Jeofizik Hizmetler

REZİSTİVİTE


Yer altı suyu araştırmalarında jeofizik rezistivite yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde akım elektrotları yardımıyla yere verilen elektrik akımının çeşitli elektrot dizilimlerine bağlı olarak potansiyel elektrotları arasındaki potansiyel farkı ölçülür. Akım elektrotları arası mesafeyi açtıkça yeraltındaki farklı tabakaların özdirençlerine bağlı olarak potansiyel farkı ölçülür. Elektrot dizilimlerine bağlı geometrik çarpana göre potansiyel farkı değişecektir. Potansiyel farklarından görünür özdirençler hesaplanarak, çeşitli yöntemlerle her bir ölçü noktasında yer altı kesiti çıkarılabilir.