Geotest Yerbilimleri ve Danışmanlık


 GeoTest

Geotest; yerbilimlerinin gerektirdiği her türlü jeolojik ve jeofizik yer etüdlerini yapmak, bu çerçeveden olmak üzere sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, yeraltı radarı ve diğer zemin araştırma etüdleri ile zemin ve su sondajlarını yaparak, imar amaçlı toplu konut alanları, sanayi alanları ve parsel bazında her türlü rapor yazımını gerçekleştirmek üzere hizmet veren bilimsel bir araştırma kuruluşudur

Genç mühendis kadrosu ve en yeni teknolojik donanımı ile hizmet veren bir kuruluştur. Yaptığımız çalışmalar sonucu sunulan raporları ilgili kuruluş tarafından onaylanmaktadır.

Zemin Etüdü


Zemin Etüdü, İnceleme alanının jeolojik ve jeofizik yöntemler yardımıyla zeminin yapısını ve özelliklerini ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalara verilen isimdir.
Zemin Etüdü çalışmaları Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri tarafından yürütülmektedir.Jeoloji mühendisleri kontrolünde yapılan sondaj çalışmaları sırasında çıkarılan zemin numuneleri laboratuvarlara gönderilerek deneye tabi tutulur ve bu deney sonuçlarına göre hesaplamalar yapılıp rapor haline getirilir.
Kısacası zemin etüdü zemine ait özellikleri ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalara verilen bir isimdir.Sismik EtüdlerSismik yöntemler yer altındaki jeolojik tabakaların durumlarını saptamada elastik dalgaların, arz içerisinde yayılması ile ilgili fizik prensiplerine dayanır. Uygulamalı sismikte, dalgaları üreten bir enerji kaynağı, yeryüzüne bir düzen içinde yerleştirilmiş bir seri alıcıya ve bu alıcılara gelen dalgaları kaydeden ölçüm aletine gerek vardır. Bu düzen içinde temel prensip, enerji kaynağından yayılan ve alıcılara gelen dalgaların zamana karşın amplitüdlerinin kaydedilmesidir.
Sismik yöntemin uygulama aşaması mühendislik problemin türüne göre  farklılık göstermektedir.
Geo-Test Yerbilimleri ve Danışmanlık  olarak uyguladığı yöntemler ;
Sismik Kırılma
Sismik MASW - REMİ
Sismik Yansıma
Kuyu İçi Sismik

Elektrik Etüdler


Elektrik etüd yönteminde, doğal ve yapay kaynaklar kullanılarak yeraltındaki tabakaların parametreleri saptanmaya ve bu parametrelerden yaralanılarak yeraltı yapısı belirlenmeye çalışılır.
Geo-Test Yerbilimleri ve Danışmanlık olarak uyguladığı elektrik yöntemler ;
Çok Elektrotlu Rezistivite Yöntemi
Düşey Elektrik Sondajı
SP Yöntemi
İP Yöntemi

Yeraltı Radarı ( GPR )


Yeraltı Radarı veya genel adıyla Jeoradar (GPR: Ground Penetrating Radar) yöntemi, yakın yüzey araştırmalar için kullanılan yüksek frekanslı elektromanyetik prensip ile çalışan bir jeofizik yöntemdir. Yakın yüzey tanımı özellikle jeoteknik çalışmalar düşünüldüğünde yapı duvar-taban-tavan araştırmalarından (0-2 metre arası girişim derinliğinden) derin yeraltı suyu ve maden haritalama (0-90 metre) derinliklerini kapsayacak şekilde değişkendir.

Geo-Test Yerbilimleri ve Danışmanlık olarak sizlere sunduğu hizmetler ;

Yer araştırmaları: Yol, havaalanı, baraj, su kanalı, santral, yerleşim alanı yer araştırmaları,
Tünel Araştırmaları: Demiryolu, karayolu, su tünelleri, tüp geçitler, maden galerisi araştırmaları,
Yapı Araştırmaları: Tavan, taban ve duvarların incelenmesi, restorasyon amaçlı araştırmalar,
Arkeojeofizik Araştırmaları: Antik şehir, tapınak, mezar, duvar, temel, dehliz ve benzeri tarihi kalıntıların bulunması,
Endüstriyel atık, sızıntı ve çevre kirlenmesinin araştırılması: Eski veya kaydı bulunmayan endüstriyel atık alanlarının bulunması, fabrika, akaryakıt istasyonu, su yolu vb. kaçak ve sızıntılarının belirlenmesi, çöp boşaltım alanlarının yer araştırmaları,
Eski veya kaydı bulunmayan şehir altyapılarının araştırılması: Eski kanalizasyon, su yolu, kanal, boru, sığınak, elektrik ve telefon hatlarının bulunması,
Adli ve Adli Tıp: Cezaevi firar tünellerinin tespiti, ceset ve toplu mezarların yerlerinin bulunması,
Yeryüzü ve galerilerde maden Araştırmaları: Yüzeye yakın (40 metreye kadar) madenlerin aranması ve rezerv geliştirme, galeri sürülerek yapılan maden (kömür) araştırmaları, göçük ve maden kazalarında ilk yardım amaçlı çalışmalar.

MikrotremörMikrotremör yöntemi herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymadan yerin doğal titreşimi dinleyerek zeminin hakim titreşim periyodunun belirlendiği bir yöntemdir. Diğer yöntemlerin aksine açılım, dizilim gerektirmeyen bu yöntem şehir içinde kalmış dar alanlarda en rahat uygulanabilecek jeofizik yöntemdir. Bir hız ölçer kullanılarak belirli bir süre 3 bileşende kaydedilen yerin doğal salınımı kullanılarak, Yatay/Düşey spektral oran hesaplanır zemin büyütme eğrisi elde edilir. Zemin büyütme eğrisinde eğer bir pik varsa bu zemin hakim titreşim frekansını göstermektedir. Zemin hakim titreşim periyodunu en doğru tespit edebilen yöntem mikrotremör yöntemidir.


KAZIK SÜREKLİLİK DENEYİ (PILE INTEGRITY TEST)
Jet grout kolonu ve fore kazıklar, yer altında imalatı sürdürülen beton yapılardır. Kazık bütünlük deneyi sayesinde bu imalatları kontrol etmek mümkündür. Böylece zemini açmadan yeraltındaki imalatın konumu ve problemleri belirlenebilmektedir. Bütünlük deneyi, problemleri belirlemede hızlı ve daha az masraflı bir yöntemdir. Bütünlük deneyi sonucuna göre arızalı kazıkta onarım veya yenileme düşünülebilir. Bütünlük deneyi karotlu sondaj, kazı araştırması gibi zaman alıcı ve masraflı yöntemlerle karşılaştırıldığında, çabuk ve daha az masraflı sonuçlar sunar.


Bütünlük deneyinin genel avantajları:
· Büyük bozukluklara karşı birinci sınıf sigorta demektir.
· 100’lerce kazık bir günde test edilebiliyor
· Ulaşılan herhangi bir kazıkta test uygulanabilir.
· Bozukluklar ön safhalarda ve çabuk keşfedilebiliyor
· Öbür metotlarla karşılaştırıldığında çabuk ve ekonomik
· Ekipman portatif ve kullanması kolaydır.

Bütünlük deneyi ile belirlenemeyen konular:
· Taşıma kapasitesi tahmin etmez
· Küçük bozukluklar kolaylıkla görülmez (Çeliğin belli yerlerinde üst tabakada kayıp ve
küçük katılımlar meydana gelmektedir.)
· Çok uzun ve çok yüksek sürtünme alanlı kazıklar için uzunluk zor belirlenir.
· Kazık ucundaki çöküntü belirlenemez.

Manyetik Yöntem


Manyetik Yöntem, yerin manyetik alanındaki değişimlerinin incelenmesidir. Yer manyetik alanın çeşitli bileşenleri (çoğunlukla düşey ve toplam bileşenleri) ölçülebilir. Yeraltında bulunan bir cismin manyetik anomali verebilmesi için cismin manyetik duyarlılığının çevresindeki kayaçlardan farklı olması gerekir.
Geo-Test Yerbilimleri ve Danışmanlık firması olarak sizlere sunduğu hizmetler ;
Boru hatlarının, kablo ve toksik atıkların belirlenmesi
Patlamamış askeri mühimmat
Terkedilmiş petrol kuyuları
Arkeolojik yapılar
Atık alanları
 Maden aramaları
Fay hatlarının belirlenmesi
Sediman kalınlık çalışmaları
Temel kaya araştırmaları
Kıtasal kayma ve deniz tabanı yayılmaları

Çok Alçak Frekans ( VLF ) Etüdleri
Çok alçak frekans elektromanyetik yöntem (Very-Low Frequency Electromagnetic Method (VLF-EM)) bağıl olarak yerin sığ kesimlerinin araştırılması amacıyla kullanılan bir jeofizik yöntemdir.VLF-EM yönteminde, kaynak verici olarak dünyanın çeşitli yerlerinde denizaşırı haberleşmeler için yapılan 15-30 kHz frekans aralığında yayın yapan çok güçlü askeri radyo istasyonlarının yaydığı elektromanyetik alanlar kullanılır.
Geo-Test Yerbilimleri ve Danışmanlık firması olarak sizlere sunduğu hizmetler ;
Hidrokarbon – Havza geometrisi, Bölgesel jeolojik çalışmalar
Mineral yatakları, Yer altı boşlukları, Fay ve kırık yapıları, Temel kaya derinliği
Askeri amaçlı çalışmalar
Volkanik izlemeler, Kabuk çalışmalarında
Arkeolojik çalışmalarda gömülü yapıların aranması