Gülen Mühendislik


 Gulen Muhendislik

Gülen Mühendislik, hazırlanacak tüm mühendislik ve müşavirlik projelerinde kısa sürede kaliteli hizmet sunmak anlayışı ile görev yapmaktadır.

     Jeofizik, Jeoloji, Çevre, Maden ve Harita Mühendisliği departmanlarında görev yapan deneyimli ve bilgili teknik kadrosu, bilgisayar destekli modern çalışma sistemleri ve son yenilikleri yakından izleyen araştırmacı anlayışıyla çalışma alanları ile ilgili konularda yapılacak hizmetleri kendi bünyesinde bulundurduğu ekipleriyle gerçekleştirerek işin tüm sorumluluğunu üzerine almakta ve daha hızlı projeler üretmektedir.

Website :www.gulenmuhendislik.com.tr

Hizmetler

Madencilik

YTK - Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Hizmetleri
Bilgi Dökümünün Alınması
Maden Ruhsatı müracaat işlemlerinin yapılması
Arama Ruhsatı Alınması
İşletme Ruhsatı Alınması
İşletme İzninin Alınması
Ruhsat devir işlemlerinin yapılması
Ruhsat ihale işlemleri
Maden Arama Projesi Raporu
Ön İnceleme Raporu
Ön Arama Faaliyet Raporu
Genel Arama Faaliyet Raporu
Detay Arama Faaliyet Raporu
Kaynak/Rezerv Raporu
İşletme Projesi (I, II a, II b, III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi
Temdit Projesi
Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu
Terk Raporu
Teknik Nezaretçilik Hizmeti
Sevk fişi alınması
Satış Bilgi Formu Düzenlenmesi
Fizibilite raporunun hazırlanması
Son durum İmalat Haritalarının HazırlanmasıJeoloji

Değişik ölçeklerde jeolojik harita ve kesitlerinin hazırlanması işi
Hidrojeolojik etüt hizmetleri
·        Yeraltı suyu araştırması
·         Hidrojeolojik etüt raporunun hazırlanması
·        YAS Arama Belgesinin hazırlanması
·        YAS Kullanma Belgesinin hazırlanması
·        YAS Tadil Projelerinin hazırlanması
Yol projelerinin hazırlanması
·        Yol güzergâhı Jeolojik-Jeoteknik araştırma raporunun hazırlanması
·        Yol güzergâhı mühendislik jeolojisi planı ve boy kesitlerinin hazırlanması
·        Yol güzergâhı üst yapı araştırma raporlarının hazırlanması

Su Yapıları Jeoteknik Etüt Hizmetleri
·        Büyük Su Yapıları (Baraj) için Jeoteknik Etüt Hizmetleri
·        Küçük Su Yapıları (Gölet ve Regülatör) için Jeoteknik Etüt Hizmetleri
·        Sulama ve İçme Suyu İsale Hattı Güzergahları için Jeoteknik Etüt Hizmetleri
·        Tünel Güzergahları için Jeoteknik Etüt Hizmetleri
Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sulara İlişkin Hizmetlerimiz
·        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesinin hazırlanması
·        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatının Alınması
·        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi
·        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi
·        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Ruhsatının alınması
·        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi
·        Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi
·        Jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için ÇED Raporunun Hazırlanması
·        Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun Hazırlanması (jeoloji, jeofizik, jeokimya, kuyu logları, hidrojeoloji verilerin yorumlanması ve sistemin modellenmesini kapsar)
·        Jeotermal Kuyuda Jeolojik Takip, Test Ölçümlerinin yapılması, değerlendirme raporunun hazırlanması
·        Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Sahalarında/İşletmelerinde Teknik Sorumluluk Hizmetleri verilmesi
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Rapor Hazırlanması
Zemin ve Temel Etüdü Raporları Hazırlanması (Bina ve Bina Türü Yapılar için Yapılan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları)

Jeofizik

Yapıların depreme dayanıklılığının incelenmesi.
Zeminin spektral özellikleri.
Yapı ömrü içinde beklenen en büyük deprem büyüklüğü (M), ivmesi(a), ve şiddeti (I).
Mikro bölgelendirme ve risk analizi.
Deprem ivme ölçümleri, zemin büyütmesi ve haritalanması.
Yer baskın titreşim periyodu.
Statik hesaplara esas olacak deprem parametreleri.
Mikrotremör ölçümleri.
Tünel, köprü, viyadük, otoyol ve baraj alanı zemin araştırmaları.


Sondaj

·        Zemin Sondajlarının yapılması
·        Tünel, köprü, viyadük, baraj ve gölet zemin sondajı hizmetleri
·        Karotlu maden sondajı hizmetleri
·        Su sondajı açılması
·        Kuyu İnkişaf ve temizlenmesi

Harita


Jeolojik Harita ve Kesitlerin Oluşturulması


İmar Planı revizyonuna esas 1/25.000, 1/10.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli haritaların oluşturulması.
Stratigrafi belirlenmesi.
Fay, kıvrım, uyumsuzluk gibi yapısal unsurların belirlenmesi.
Aktif fay zonlarının belirlenmesi.
Mühendislik jeolojisi harita ve kesitlerinin oluşturulması.
Temel kaya derinliği, yeraltısuyu derinliği haritası.
Belirli derinliklere ait kat haritaları. (Vp, Vs, özdirenç v.b…)
Risk haritaları.


Ad : İsmetpaşa Mah. Demircioğlu Cad. No: 77/6 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 213 99 89
Fax : +90 286 213 99 89
Email : info@gulenmuhendislik.com.tr