HGA Mühendislik


 HGA Muhendislik

HGA Mühendislik

 İşveren isteklerini yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak. Projeleri iş başına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek. Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak, bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımdan kaçınmamak. Çalışılan kurumların yasal düzenlemelerine ve zorunlu standartlarına uymak.
İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek. İş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma kriterlerinden taviz vermeyecek şekilde kontrol ve takip sistemlerini kurmak ve uygulamak.
Müşteri beklentilerinin üzerine geçmeyi temel politika olarak benimsemek, hedeflerine ulaşma yolunda etkin ve verimli bir entegre yönetim sistemi uygulamak ve sistemini sürekli iyileştirmek için gerekli kaynakları kullanmak.

Website : www.hga.com.tr

HGA Mühendislik Elektrik Özdirenç Etüdleri (Rezistivite)


Yeryüzünün belirli noktalarından akım elektrotları yardımıyla yere elektrik akımı uygulanır. Bu alanın yer kabuğunda meydan getirdiği potansiyelin ölçülmesiyle yerin görünür özdirenç değerleri hesaplanır. Bu görünür özdirenç değerleri çeşitli değerlendirme yöntemleriyle gerçek özdirenç değerlerine dönüştürülür. Schlumberger elektrot açılımında da bir doğru boyunca akım ve gerilim elektrotları simetrik olarak yerleştirilmiştir. Gerilim elektrotları arasındaki b uzaklığı, akım elektrotlar uzaklığı 2s ‘e göre çok küçük alınır. Yer altı yapısını oluşturan birimlerin rezistivite değerlerini, kalınlıklarını, derinliklerini, birimlerin çevre kayaçlarla olan ilişkisini belirlemek yer altı suyunun durumunun tespiti amacıyla iki noktada düşey elektrik sondajı uygulanmıştır. Alınan ölçüler hesaplanarak görünür özdirenç değerleri elde edilir.

HGA Mühendislik Jeoradar Uygulamaları


Yeraltı Radarı veya genel adıyla Jeoradar ( GPR: Ground Penetrating Radar ) yöntemi, yakın yüzey araştırmalar için kullanılan yüksek frekanslı elektromanyetik prensip ile çalışan bir jeofizik yöntemdir. Yakın yüzey tanımı özellikle jeoteknik çalışmalar düşünüldüğünde yapı duvar – taban – tavan araştırmalarından ( 0 – 2 metre arası girişim derinliğinden ) derin yeraltı suyu ve maden haritalama ( 0 – 90 metre ) derinliklerini kapsayacak şekilde değişkendir. Yeraltı Radarı, UHF / VHF frekanslarında ( mikrodalga / microwave bandında ) elektromanyetik ( EM ) yayılım kullanarak ölçü alır.

Demiryolları / Tünel ortamlarında kullanılabilmektedir. Ayrıca gömülü veya günışığına çıkmış arkeolojik yapı ve eserlerin hasarsız / tahribatsız test ve tespit edilmesinde ( Nondestructive Testing ) tüm dünyada sıklıkla başvurulan en önemli jeofizik yöntemlerden biridir. Jeoradar yöntemi başlıca yapısal araştırmalarda toprak stratigrafisinin ve jeolojik kesitlerin ortaya çıkarılmasında ( Davis and Annan, 1989; Daniels, 2004 ), yüzeye yakın jeolojik birimlerin tespitinde ( Daniels, 2004 ), fay, kırık ve çatlakların haritalanmasında ( Green, 2003 ), yeraltı karstik boşluklarının aranmasında ( Davis and Annan, 1989 ), yeraltı su dağılımı ve seviyesinin tespitinde ( Harari, 1996; Aspiron and Aigner, 1999 ), yüzeye yakın sıvı hidrokarbon aramalarında ( Changryol et al., 2000 ) kullanılır. Bununla birlikte arkeolojik çalışmalarda tapınak, mezar, duvar, temel  v.b. alanlarda kullanılır.

HGA Mühendislik Maden Sondajı


Yeraltında bulunan kömür, metalik maden, doğalgaz, petrol vb. kaynaklar hakkında veri toplamak, analizini yapmak ve işletmelerde üretime geçmek amacı ile kuyu açmak için yapılan işlemlere maden sondajı denir. Aranması öngörülen maddelerin ( yeraltı doğal zenginliklerin ) yeraltında varlığının olup olmadığının saptanması, maden varsa rezervine ne kadar miktarda olduğunun ortaya çıkartılması amacı ile yer altında yapılan çalışmalardır. Yeraltında bulunan kömür, metalik maden, doğalgaz, petrol vb. kaynaklar hakkında veri toplamak, analizini yapmak ve işletmelerde üretime geçmek amacı ile kuyu açmak için yapılan işlemlere maden sondajı denir. Aranması öngörülen maddelerin ( yeraltı doğal zenginliklerin ) yeraltında varlığının olup olmadığının, saptanması, maden varsa rezervine ne kadar miktarda olduğunun ortaya çıkartılması amacı ile yer altında yapılan çalışmalardır

HGA Mühendislik Mikrotremör UygulamalarıYer yüzeyinde kayıt edilebilen; aynı zamanda, zayıf ve düşük genlikli titreşimler mikrotremor olarak isimlendirilir. Mikrotremorların genliği genel olarak çok küçüktür ve yer değiştirmeleri 10 – 4 ve 10 – 2 mm düzeyinde olup insanların algılayabileceği sınırın altındadır. Bu şekliyle mikrotremor ölçümleri, doğal kaynaklı bir yöntemdir. Ayrıca mikrotremorlar, geleneksel sismik metotların aksine uygulanabilirliği, ucuzluğu ve sinyal/gürültü oranının düzeyi gibi güçlüklerin üstesinden gelmesinden dolayı tercih sebebidir. Zemine ait baskın periyot, zemin büyütmesi ve jeofizikçiler tarafından oldukça önemli bir parametre olan kayma dalga hızı ( Vs ) mikrotremorlar kullanılarak bulunabilir. Zemin baskın periyodu genellikle tek istasyon ya da Nakamura ( 1989 ) tarafından geliştirilen yatay bileşenin düşey bileşene oranı ( Y / D ) kullanılarak verilmektedir. Aynı zamanda bu yöntem kullanılarak büyütme değerleri de verilebilmektedir. Fakat genelde zeminler homojen olmadığından bu yöntemi kullanarak bu değeri vermek tercih edilmemektedir. Sismometrelerin çalışma prensibi yer hareketine uyumlu salınım yapan basit bir sarkacın elektrik akımı üretmesine dayanmaktadır. Salınım periyodu değiştikçe elektrik akımının şiddeti de değişmektedir. Tek bir yöndeki ( bileşen ) titreşimlere karşı duyarlı olabileceği gibi üç yöndeki hareketlere de duyarlı olan sismometreler mevcuttur.

HGA Mühendislik Mühendislik Jeolojisi


Mühendislik işlerinin yerleştirilmesi, tasarlanması, yapılması, işletilmesi ve bakılmasına etkiyen jeoloji faktörlerinin tanınmasını ve elverişli bir yolda ele alınmasını sağlamak amacıyla jeoloji biliminin mühendislik olayına özgülenmesidir. Yani Bayındırlık işlerine uygulanmasıdır. Uygulamalı jeoloji ise; yol, baraj, tünel, bina v.b. gibi mühendislik yapılarının inşa edilmesi ve faaliyete geçirilmesi için gerekli jeolojik parametrelerinin incelenmesidir.

HGA Mühendislik Sismik Kırılma ve Yansıma Etüdleri


Sismik yöntemde bir kaynakla oluşturulan elastik dalgaların yer içinde kırılarak veya yansıyarak yayılmalarına ilişkin yol alış zamanları ölçülür. Bu zaman-uzaklık kayıtları daha sonra uygun yöntemlerle işlenerek katmanlı ortamların kalınlık ve sismik dalga hızlarını belirleyen yer altı modelleri oluşturulur. Sismik dalgaları üretmek için patlayıcılar ve diğer enerji kaynakları, bunun sonucu meydana gelen yer hareketini saptamak için de sismometre veya jeofon sistemleri kullanılır. Temel sismik arama tekniği sismik dalgaların üretilmesi ve kaynaklardan jeofon serilerine giden dalgalar için gerekli zamanı ölçmekten ibarettir.

HGA Mühendislik Yeraltı Suyu Araştırma ve RuhsatlandırmaDerinde olan su taşıyan formasyonlardan en verimli şekilde yararlanmak için mümkün olan en iyi yöntem sondaj ile kuyu açmaktır. Sondaj Yöntemi; -Darbeli -Rotari -Birleşik ( kombine ) olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Delme işlemi jeolojik formasyonun litolojik özelliklerini hangisini gerektiriyorsa o yöntem uygulanmalı ve bir kuyunun değişik kısımları farklı sondaj yöntemleri ile açılarak su kuyusu bu şekilde tamamlanabilmektedir. Su Sondajı; kaya ortamda hava sirkülâsyonu ile ( hava ve köpükle sondaj ), yumuşak zeminlerde çamur sirkülâsyonu ile yapılmaktadır. Arazinin durumuna göre, jeolojik özelliklerine göre; Her iki sondaj yöntemi de birlikte kullanılarak sondaj yapılmasını gerektiren durumlar olabilmektedir.

HGA Mühendislik Zemin Etüdü


Zemin etüdü, bahse konu olan alanın üzerine yapılacak yapılara ait tasarım aşamasında kullanılacak zemin bilgilerinin tespit edildiği; değişik katmanlarda yer alan toprak – taş türü, bölgenin deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi özelliklerin detaylı olarak yapılan incelemeler neticesinde inşaata elverişli olup olmadığı konusunda elde edilen bilgilerin bir araya getirildiği rapordur. Zemin etüdü, özellikle zemin cinsi kapsamında çeşitli yöntemlerle yapılır. Bahse konu yöntemler arasında öne çıkanlar; sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, gravite, radyoaktivite olarak sıralanmaktadır. Zemin etüdü raporu, zemin üzerine yapılacak inşaatın projelendirilmesi aşamasında hayati bir öneme sahiptir.

Bu rapor, deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden ön görerek, inşa edilen yapının bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden inşa edilmesine rehber olur. Özellikle imara yeni açılacak bölgelerde, geniş alanların sismik mikro bölgelendirme haritalarının hazırlanması (yer seçimi gibi) ve yapılacak zemin etütlerinde, kurallara uygun, doğru bir zemin etüdü çalışması, deprem bölgelerinde hasarın asgari düzeye inmesi açısından gereklilik arz etmektedir.

HGA Mühendislik Zemin SondajıZemin Sondajı; yer altı yapısı hakkında veri toplamak amacıyla yapılır. Sondaj çalışmaları esnasında yer altının jeolojik türü, dolgu kalınlığı, yeraltı su seviyesi, zemin profili, yoğunluklarını vb. özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanır. Zemin sondaj logları hazırlanmaktadır. Zemin ortamında ( kum – kil – silt – çakıl ) SPT ( standart penetration test ) deneyleri yapılarak, zeminden shelby tüpü ile UD ( örselenmemiş numune ) alınmaktadır. Alınan örselenmemiş numuneler yerinde etiketlenip, tüpün alt ve üst kesimleri hava almayacak şekilde parafinlenerek hemen laboratuara gönderilmektedir. Kaya ortamda ise karotiyer vasıtasıyla yüzde yüz karotlu ilerleme yapılarak kaya ortamın TCR ( toplam karot yüzdesi ), SCR ( Silindirik karot yüzdesi ), RQD ( kaya kalitesi ) değerleri belirlenmektedir.

AYRINTILI REFERANS LİSTESİ

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
Ankara

Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş.
Bursa

Balıkesir Edincik Toki
Balıkesir

BESOB 1. ETAP Mobilyacılar Sitesi
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

BESOB Çataltepe Büyük Sanayi Sitesi
Jeofizik-Sismik Çalışmaları
Bursa
Beyçelik-Gestamp
Milas Rüzgar Santralleri
Muğla

Bursa Adalet Sarayı
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Bursa Atatürk Stadyumu
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Bursa Beton A.Ş.
Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi
Bursa

Bursa Çelikpalas Otel
Sismik Çalışmaları
Bursa

Bursa CP Standart Gıda A.Ş.
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Bursa Doğanbey Mah. Toki
Bursa

Bursa Erikli Su A.Ş.
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Bursa Hamitler Toki
Bursa

Bursa Hilton Oteli Spor Kulubü
Ticari Alanların Sismik Çalışmaları
Bursa

Bursa Karacabey Belediyesi
Bursa

Bursa Keles Toki
Bursa

Bursa Kestel GÖZEDE HES-2 Projesi
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Bursa Kestel Toki
Bursa

Bursa Marmarabirlik
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Bursa Mudanya Devlet Hastanesi
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Bursa Orhangazi Atık Su Arıtma ve Çöp DepoAlanı
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Bursa Orhangazi Toki
Bursa

Bursa Osmangazi Belediyesi
Bursa

Bursa Osmangazi Kent Meydanı Projesi
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Bursa Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd.
Bursa

Bursa Yenişehir Belediyesi
Bursa

Bursa Yenişehir Havalimanı
Bursa

Bursa Yıldırım-Akçağlayan Toki
Bursa

Bursa Yunuseli Havaalanı Uygulama Avan Projesi
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Bursa-Ataevler Renault Mais
Yer Altı Suyu Arama ve Sondaj Projesi
Bursa

Bursa-Gemlik
Mikro bölgeleme Çalışmaları
Bursa

Bursa-Hasanağa Toki
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Bursa-İnegöl Kınık Maden Suyu
Jeofizik Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Bursa-İnegöl Organize Sanayi Bölgesi
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Bursa-Karacabey Şahres Rüzgar Enerji Santrali Projesi
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Bursa-Orhangazi
Mikrobölgeleme Çalışmaları
Bursa

Bursa-Osmangazi Doğanbey
Kentsel Dönüşüm Projesi Sismik Çalışmaları
Bursa

Bursa-Yenişehir Özdilek A.Ş.
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Bursa-Yıldırım Korusu
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

BUSKİ
Bursa

BUSKİ Genel Müdürlüğü
Devam Eden Yaklaşık 500000 bedele sahip su sondaj ihalesi
Bursa

BUSKİ Genel Müdürlüğü
Tamamlanmış Yaklaşık 800000 Bedele Sahip Su Sondaj İhalesi
Bursa

Büyük Kumla
Mikrobölgeleme Çalışmaları
Bursa

Eker Gıda A.Ş.
Bursa

ERBAK Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş.
Bursa

Erzurum Çat Has Karakolu
Sismik Çalışmaları
Erzurum

Erzurum Toki (Erkek Yetiştirme Yurdu)
Jeofizik Sismik Çalışmaları
Erzurum

Erzurum Yakutiye Belediyesi
Kentsel Dönüşüm Projesi Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Erzurum

Erzurum-İspir Arkun Barajı
Jeofizik Sismik Çalışmaları
Erzurum

Eskişehir Müzesi
Maden Arama Çalışmaları
Eskişehir

Gama İnş.
Khabat Elektrik Santrali
Erbil (Kuzey Irak)

Gebze-Bayramoğlu SGK Binası
Jeofizik Çalışmaları
Kocaeli

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araş. Enst. Müd.
Bursa

Gürsu Belediyesi
Bursa

Hasanağa-Toki
Bursa

İKEA Alışveriş Merk. ve Tic. A.Ş.
Sismik Çalışmaları
Bursa

İnegöl Boğazköy Barajı
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

İnegöl Cerrah Belediyesi HES Projesi
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

İnegöl Kaysüt Mar Tük. Mad. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

İnegöl Oylat HES Projesi
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Karacaali
Mikrobölgeleme Çalışmaları
Bursa

Kemalpaşa Tatkavaklı Belediyesi
Bursa

Kestel Belediyesi
Bursa

Kırıkkale Tüpraş
Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Kırıkkale

Küçük Kumla
Mikrobölgeleme Çalışmaları
Bursa

M.S.B. Gemlik Askeri Eğitim Merkezi Komutanlığı
Bursa

M.S.B. Gemlik Askeri Veterinerlik Okulu
Bursa

Miran Petrol Depolama Sahası
Genel Enerji
Süleymaniye (Kuzey Irak)

Muğla-Milas Turguttepe Rüzgar Gülü Projesi
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Muğla

Mustafakemalpaşa İlçe Gıda ve Tarım Müd.
Bursa

Mustafakemalpaşa OSB
Bursa

Narlı
Mikrobölgeleme Çalışmaları
Balıkesir

Osmangazi Metro Group Asset Management Emlak Yönetim A.Ş.
Jeofizik Sismik ve Rezistivite Çalışmaları
Bursa

Osmangazi-Mollaarap
Kentsel Dönüşüm Projesi
Bursa

Oylat Kaplıcaları A.Ş.
Bursa

Sütaş A.Ş.
Bursa

T.C. Yıldırım Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Bursa

Tanap (Trans Anatolion Naturel Gas Project)
Ardahan-Edirne Hattı Zemin Etüt Sondajları
Ardahan-Edirne

TEİAŞ
Tofaş Ek Hizmet Binası
Bursa

Türk Metal Sendikası
Türk Telekom A.Ş.
Bursa

Uludağ Üniversitesi
Bursa

Vestaş
Yahyalı Rüzgar Santralleri
Kayseri

Yalova Hava Meydan Komutanlığı
Rezistivite Çalışmaları
Yalova