Jeo Mühendislik

 Jeo Mühendislik



Jeo Mühendislik; kurulduğu 2008 yılından bugüne kadar çok sayıda yer altı otoparkı, otoyol, endüstriyel tesisler, enerji santralleri, yakıt ve depolama tesisleri, alışveriş merkezi, okul, hastane, otel, konut vb. inşaat projelerinde temel ve zemin mühendisliği projelendirme ve uygulamalarında yer almıştır.

Temel ve Zemin Etüdü
Zemin ve temel etütlerinin amacı; hem ekonomik hem de güvenli bir yapı inşa edebilmek ve zemin yapısından kaynaklanacak bir potansiyel hasarı ve/veya tehlikeyi önceden tespit edebilmek adına yeterli miktarda güvenilir bilgi toplamaktır.

Zemin ve temel etüt çalışmaları, jeolojik, jeofizik, jeomorfolojik çalışmalar bir arada kullanılarak yürürlükteki genelge standartlarında gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmaların, konusunda uzman jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisleri tarafından geoteknik bir esasla değerlendirilmesi sonucu  zemin ve temel etüt raporları hazırlanmaktadır. Firma kurulduğu günden bu yana çok sayıda konut, iş merkezi, sanayi, eğitim, konaklama, sağlık ve enerji tesisleri ile tünel, köprü vb. ulaşım projelerinin zemin ve temel etütlerini gerçekleştirmiştir.

Website: www.jeo.com.tr





Jeofizik Çalışmalar
Jeofizik Çalışmalar; örtü tabakası kalınlığı ve ana kaya derinliğinin tespiti, dinamik zemin parametrelerinin belirlenmesi, zeminde yapılaşmayı olumsuz yönde etkileyebilecek boşluk, fay vb. gibi süreksizliklerin olup olmadığının belirlenmesi, depremsellik katsayısının tayini ve fay hatlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Firmamızca uygulaması gerçekleştirilen jeofizik yöntemler aşağıda yer almaktadır.

Sismik Ölçüler 
Elektrik Özdirenç
Mikrotremör Ölçümler
Yer Radarı (GPR)

Geoteknik Rapor & Projelendirme
Bir alanın, herhangi bir inşaat işi için uygunluğunu belirlemek ve ekonomik olarak projelendirmek, uygulamak için zemin incelemesi gerekir. Zemin incelemesi; temel zemininin kendisi ile temas içinde çalışan bir inşaat yapısından gelecek olan etkilere karşı nasıl bir tepki vereceğinin incelenmesi ve bunun için gerekli uygun çözümlerle ele alarak gerekli tasarımların sağlanması amacına yöneliktir. Burada bir yapı-zemin etkileşimi söz konusudur. Etkileşme probleminin çözümü ise etkileşmeye giren elemanların, yani zeminin ve yapı malzemesinin gerilme altındaki davranış özelliklerinin bilinmesine bağlıdır.                

Geoteknik projeler; çalışma alanındaki zemin yapısı, çevre koşulları ve uygulanacak yöntemin çevredeki yapılara olan etkileri vb. açılardan değerlendirilmekte ve söz konusu işe yönelik en uygun çözüme göre tasarlanmaktadır. Jeo Mühendislik, bünyesindeki tecrübeli teknik personel ile zemin iyileştirme uygulamaları, iksa sistemleri, kazıklı temel uygulamaları yapmaktadır.

Zemin İyileştirme Yöntemleri
 Son yıllarda yaygın olarak uygulanan yerinde zemin iyileştirme yöntemleri şunlardır;

Enjeksiyon
Jet Grouting
Fore Kazık ve Mini Kazık
Taş Kolonlar  şeklindedir.
Zemin İyileştirmede Amaç;

Zayıf bir zeminin taşıma kapasitesini arttırmak,
Toplam oturmayı azaltmak ve konsolidasyonu hızlandırmak,
Dolgu ve yarmaların stabilitesini arttırmak,
Zemini iksa duvarı gibi çalıştırmak,
İksa duvarlarını desteklemek,
Zeminin sıvılaşma potansiyelini azaltmak,
Geçirimliliği azaltmaktır.

Sondaj Çalışmaları
Sondaj çalışmaları, yapı etki bölgesindeki zemin birimlerinin yatay ve düşey yöndeki dağılımı ile fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılır. Sondajların bir diğer amacı; yer altı suyu seviyesinin belirlenmesi, kuyu içi arazi deneylerinin yapılması ve gerekli laboratuvar deneylerinin yapılması için zemini karekterize edecek sayıda örselenmiş ve örselenmemiş numuneler alınmasıdır. 


Arazi Deneyleri
Zemin araştırmalarında projenin özellikleri ve önemine göre mekanik özelliklerin kestirimi ve saptanmasına yönelik değişik arazi deneyleri ve ölçme kontrol sistemleri kullanılmaktadır. Firmamız arazi deneyleri kapsamında Presiyometre ve Plaka Yükleme Deneyleri yapmaktadır.



Presiyometre Deneyi 

Presiyometre Deneyi; zeminin yük/deformasyon parametrelerinin belirlendiği bir arazi (in-situ) deneyidir. Deney basit anlamda genişleyebilir silindirik bir probun önceden delinmiş bir kuyuya indirilerek şişirilmesi ve bu esnada prob içerisindeki basınç ve hacim değişikliklerinin ölçülmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.



Plaka Yükleme Deneyi

Plaka yükleme deneyi zeminin taşıma gücü belirlemek için yapılan bir arazi deneyidir.  Bu test temel olarak temel seviyesinde çapı 30-75 cm olan dairesel çelik levhayı yüklemek  ve her bir yük artımına tekabül eden oturma miktarının  belirlenmesinden ibarettir.  Deney sonucunda elde edilen oturma-yük eğrisi yardımı ile zeminin taşıma gücü hesaplanır.