Jeodinamik Yerbilimleri Mühendislik

 Jeodinamik


1990 yılından beri profesyonel iş yaşamında kazanılan deneyimin devamlılığını etkin bir şekilde sürdürmek amacı ile yeni bir oluşumla Şirket 14.01.2010 yılında kurulmuştur.


Temel ve Zemin Etüt tasarımları, Planlamaya yönelik Jeolojik & Jeoteknik Raporlar, senaryo deprem tehlike analiz ve Zemin Güçlendirme projeleri konularında faaliyet göstermektedir.

Zemin Etüd çalışmalar Yer Bilimleri Mühendislik

Zemin etüdü nedir nasıl yapılır ?

Bu çalışmalarda; İnceleme alanındaki yerel zemin koşullarının tanımı, inşa edilecek yapı özelliklerine göre temel zemin seçimi belirlenmesi, belirlenen temel zemine ait önerilen tasarım parametreleri, temel derinliği seçimi, en az temel derinliği, temel tipinin muhtemel oturmalara göre tespiti, yayılı (radye) ve sürekli temellerde rijitlik önerisi; taşıma gücü yetersizliği, oturma , sıvılaşma ve stabilite problemlerine karşı derin temel veya ıslah projesinin hesap ve tasarımına imkan verecek öneri ve sayısal değerleri belirlenmektedir. Temel kazıları esnasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve ekonomik/güvenilir çözüm önerileri, Zemin iyileştirmesi gerekiyorsa, ilgili açıklamalarla belirtilmesi, Yüzey ve çevre drenajı ile temel seviyesinde yüzey ve yeraltı suyu etkilerine karşı alınması gereken tedbirler, zemin büyütmesi ve sıvılaşma riski ile ilgili açıklamalar, değerlendirmeler ve öneriler yapılmaktadır.

Website:  www.jeodinamik.com


Yapılaşmayı etkileyebilecek sorunların belirlenmesi ve mühendislik açısından doğru ve ekonomik çözümlerin sunulması amaçlanır.

Aktif Fay Araştırmaları

Fayların yapısal ve geometrik özelliklerinin tanımlanması, üretebilecekleri maksimum deprem büyüklüklerinin tahmini, paleosismolojik araştırmalarla geçmişteki deprem davranışlarının araştırılması konularını kapsar.

Bu çalışmalar jeofizik, jeolojik ölçümler ve morfolojik gözlemler dışında aktif bir fayı kesin verilerle görmemizi sağlayacak şekilde yarma ve hendek çalışılmaları şeklinde yapılarak varsa geçmişteki deprem davranışlarının belirlenmesi şeklindeki çalışmalardır.


Geoteknik Projeler

İksa projeleri
Şev duraysızlığında veya Temel kazılarında, zeminlerin, kendini tutamayıp kayma yapmasına karşı, kazı yüzeylerini desteklemek amacıyla hazırlanan projelerdir. Derin ve riskli Temel kazıları sırasında ortaya çıkabilecek sorunları engellemek amacı ile ekonomik/güvenilir projeler yapılması.

Temel altı ıslah projeleri
Temel zeminde sıvılaşma , yetersiz taşıma gücü , yapım esnası veya sonrasında belirlenebilecek aşırı oturmalar, yapının eğilmesine, zarar görmesine veya yıkılmasına yol açabilecek farklı oturmalar, problemli zeminlerin varlığında ( Çökebilen şişen organik Vb. zeminler) yapı- zemin- temel özellikleri baz alınarak, yapılan projelerdir.

Bu projelerde, iyileştirmeye ilişkin gerekli alan ve derinlik, yapıma ilişkin faktörler , çevresel faktörler ve maliyet dikkate alınacak hususulardır.

Zemin Islah Kontrol Çalışmaları

İnşaatı planlanan yapı alanını oluşturan birimlerin taşıma gücünü artırmaya, ayrıca yeraltısuyunun etkisini azaltmaya, temel zeminin nispeten homojen duruma getirilmesi, bunun yanı sıra olası aşırı oturma deformasyonlarını engellemeye yönelik Jet-Grout; Enjeksiyon; Taşkolon Vb yöntemlerle yapılan ıslah çalışmaları sonrasındaki jeolojik birimlerin kontrol çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda, Islah sonrası zeminlerin su içeriği değişimleri, zemin dinamik parametreleri ve nihai taşıma gücü değerlerin yanı sıra, çözüm ve önerileri kapsayan etütlerdir. HİZMETLER

 Zemin Etüt ve Proje Hizmeti
 İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 Jeofizik Etütler - Jeolojik Etütler
 Yol-Güzergah Etütleri
 Kazılar İçin İksa Sistemleri Projeleri
 Temel altı Geoteknik proje Çalışmaları
 Dolgu/Yarma Şev Stabilite Analizleri
 Heyelan Etüt ve Önleme Projeleri
 Liman ve Havaalanları
 Drenaj Sistemleri
 Mikro Bölgelendirme Çalışmaları
 Zemin Islahı Kontrol etütleri
 Çevre Koruma ve Rehabilitasyon Projeleri
 Senaryo Deprem analiz Projeleri
 Maden ve Su Arama Projeleri