Metmar Mühendislik

 Metmar Mühendislik


METMAR MÜHENDİSLİK; 1998 yılında sektörde çalışma hayatına başlayan MEHMET KOCAMAN tarafından 2003 yılında kurulmuştur.

METMAR MÜHENDİSLİK; temel vizyonunu idealist yaklaşımlarla uygun çözümler üretmek olarak belirlemiştir. Kuruluşundan bugüne, teknik personeli, ekipmanları, kaliteli ve güvenilir işçiliği ile sektöründe en iyi hizmeti sunmayı kendisine hedef edinmiş bir kurumdur.

GEOTEKNİK PROJELER

1.Fore Kazık İmalatı
Fore kazıklar zemin içerisinde dairesel kesitli bir delgi yapılması ve bu delgi içerisine demir donatı ve beton yerleştirilmesi ile inşa edilmektedir.


Zemin şartları, yeraltı suyu seviyesi, kazık boyu ve çapı gibi faktörlere bağlı olarak farklı kapasite ve boyutta makine ve ekipmanlar kullanılarak inşa edilebilir. Delgi esnasında zemin ve yeraltı suyu şartlarına, kazık boyuna ve kullanılan ekipman kapasitesine bağlı olarak muhafaza (kılıf) borusu kullanılarak veya bentonit çamuru kullanılarak imal edilir. Fore kazık delgi çapları 65 cm ila 300cm arasında yapılır.


Donatının yerleştirilmesi sonrasında betonlama tremi boruları kullanılarak kazığın alt ucundan yüzeye doğru yapılır.


Yapım esnasında düşey derinlik ve çap kontrolü, donatının konumlandırılması, dökülen beton hacmi; yapım sonrasında ise süreklilik (integrity) deneyleri ve yükleme deneyleri (statik, dinamik, veya Oesterberg cell) ile kontroller sağlanmaktadır.

Website: www.met-mar.com.tr


2.Mini Kazık İmalatı
Mini kazıklar fore kazıklara göre daha küçük çaplı kazıklardır. Kazık çapları genelde 15-40cm civarındadır. Mini kazıklar fore kazıklara nazaran daha düşük mertebedeki düşey ve yatay yükleri taşımaya yönelik imal edilmektedir. Mini kazıklar imalatında beton sürekliliğinin sağlanabilmesi için kazıkların boyu sınırlanmakta ve özel ince dane çaplı beton kullanılmaktadır.


3.Jet Grout İmalatı
Jet grout uygulamasında tasarım derinliğe kadar su kullanılarak delgi yapılmakta ve delgi için kullanılan tijlerin ucundaki birkaç mm çapındaki deliklerden (nozul) yüksek basınçlarda çimento şerbeti zemine jetlenmektedir. Jetleme esnasında tijler belirli bir hızla döndürülmekte ve yine belirli bir hızla da zemin içinden aşağıdan yukarıya doğru çekilmektedir. Böylece, belirli bir çapta ve boyda zemin içinde silindirik bir kolon oluşturulmaktadır. Jetleme esnasında kolon çapını artırabilmek için çimento jeti yanında hava ve su jetleri de kullanılabilmektedir. Buradaki mekanizmadan anlaşılabildiği gibi jet enjeksiyonu aslında bir enjeksiyon tekniği değil bir karıştırma yöntemidir. Sonuçta zemin içerisinde beton-zemin karışımı yüksek dayanımlı ve düşük geçirimli kolonlar elde edilmektedir.


Jet enjeksiyonu sonucu zemin içerisinde oluşturulan kolonlar temeller, döşemeler ve dolgular altında taşıma gücü ve oturma kontrolü için kullanılabileceği gibi yumuşak zeminlerde açılan tünellerde tünel kesiti üzerinde taşıyıcı şemsiye, yine yumuşak killerdeki derin kazılarda kazı tabanı altında payanda elemanı olarak da kullanılabilir.


4.Derin Kazı Destekleme (İKSA) Sistemleri
İksa sistemleri;


• fore kazık ve ankrajlı duvar,
• mini kazık ve ankrajlı duvar,
• ankrajlı perde duvar,
• zemin çivili esnek duvar (shot-crete ve zemin çivisi)
• toprakarme duvar

ile derin kazıların düşey yönde desteklenmesidir. Kazı derinliği, yanal yükler, jeolojik koşullar, çevre koşulları gibi etmenler yöntemin seçiminde etkili olmaktadır.TEMEL VE ZEMİN ETÜT PROJELERİ

1.Zemin Etütleri
Yer altı jeolojik tabakalarının konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalar zemin etütleridir. Zemin etüt çalışmaları, proje amacına yönelik olarak


• Mekanik sondajlar,
• Jeofizik ölçme sistemleri
     •Sismik yöntemler,
     •Elektrik özdirenç yöntemleri,
     •Mikrotremor ölçümleri,
• Kuyu logları

gibi farklı yöntemlerin bir arada kullanılması ile yapılmaktadır.


2.İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler
İmara kapalı alanlar yada plan fonksiyonu bakımından sınırlı imara sahip alanlarda, imar özelliklerinde değişikliğe gidilebilmesi amacıyla ayrıntılı gerçekleştirilen jeolojik – jeoteknik etüt çalışmaları ve neticesinde hazırlanan raporların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı alınması işlemleridir.


3.Arkeolojik Projeler
Arkeolojik yer altı yapılarının yada benzeri gömülü yapıların konumlarının, derinliklerinin, yatay-düşey yöndeki geometrilerinin belirlenmesi amacıyla aletsel ölçüm yöntemleri ile tespit edilmesidir. Arkeojeofizik çalışmalarda


• Mekanik yöntemler,
• Elektromanyetik yöntemler
• Elektrik yöntemlet,
• GPR

gibi farklı yöntemler ile yapılmaktadır.


4.Heyelan Araştırmaları
Yamaç duraylılığının jeolojik ve jeofizik yöntemlerin bir arada kullanılarak tespit edilmesi; kayma geometrisinin ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirlerin sıralanmasıdır.


5.Su Sondajları
Kullanma amaçlı su ihtiyacının giderilmesi amacıyla, arazide açılan derin sondaj kuyularının borulanması ve amaca uygun pompa ekipmanının teçhiz edilmesi ile yer altı sularının yüzeye çıkarılması işidir. Kullanma amaçlı su sondaj çalışmaları her türlü resmi izinlerin alınması ile yapılmaktadır.

REFERANSLAR