MSC Mühendislik

 MSC Mühendislik


MSC Mühendislik kurulduğu tarihten itibaren bünyesinde bulunan Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri ve çeşitli meslek dallarındaki danışmanları ile birlikte zemin etüdü, jeolojik-jeoteknik etüt, maden arama araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sondaj, inceleme ve etütlerin yapılması, yeraltısuyu araştırma, su sondajı, jeofizik etütler, hidrolojik, hidrojeolojik etütler, sıcak su etütleri jeolojik-jeofizik inceleme ve harita yapımı, şev stabilitesi, farklı oturmuş binaların düzeltilmesi, mini kazık, bulon, enjeksiyon, ankraj, püskürtme beton uygulamaları, zemin iyileştirme çalışmaları ve diğer mühendislik hizmetleri gibi birçok konuda hizmet vermektedir.

2001 yılında İzmir’de kurulan şirketimiz kamu ve özel sektör projelerinde pekçok Zemin(Temel), Su, Maden Sondajları, Zemin Etüdleri, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüdler, Heyelan Etüdlerinin yanı sıra; Enjeksiyon, Jet Grout, Fore Kazık, Mini Kazık, Ankraj gibi zemin ve temel mühendisliği konularında da görev almıştır.

MSC gücünü, uzman ve dinamik kadrosuyla edindiği bilgi birikiminin yanı sıra, başladığı her işi kusursuz bir şekilde başarıyla tamamlamasından almaktadır. Sahip olduğu özgüvenle mühendislik kuralları çerçevesinde, akılcı projeler üreterek en üst düzey hizmet anlayışı ilkesinden ödün vermeden sektöründe lider olma yolunda emin ve sağlam adımlarla ilerlemektedir.

Website: www.mscmuhendislik.com.tr

Mühendislik Hizmetleri

Bir alanın jeolojik modelinin oluşturulması ve yorumlanmasına yönelik arazi etüdü, değişik amaçlı örnek alımları; mineralojik, paleontolojik inceleme ve yorumlama, değişik ölçeklerde jeolojik kesit hazırlanması ve jeoloji haritası üretimi,

Fiziksel jeoloji, tektonik, sedimantoloji ve stratigrafi, mineraloji, paleontoloji, mühendislik jeolojisi, hidrojeoloji ve jeokimyasal etütler, örnek alımı, jeolojik harita üretimi ve raporlarının hazırlanması,

Madenlerin aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt, jeolojik modelleme, sondaj ve maden jeolojisi raporlarının hazırlanması,

Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt ve sondaj, jeolojik modelleme ile kuyu logunun ve raporlarının hazırlanması,

Kömür, asfaltit, bitümlü şist ve diğer enerji hammaddelerinin aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt ve sondaj, jeolojik modelleme ile kuyu logunun ve raporlarının hazırlanması,

Doğal yapı malzemeleri, endüstriyel hammaddeler ile değişik amaçlarla kullanılan kil, kum, çakıl, kireç, çimento kili ve benzeri ocakları ve kireçtaşı, bazalt, granitik ve benzeri taş ocaklarının aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt ve sondaj, jeolojik ve mühendislik jeolojisi modellemesi ile kuyu logunun ve raporlarının hazırlanması,

Havza bazında veya münferit hidrojeolojik etüt, kaynak geliştirme ve ıslahı çalışmaları, yeraltısuyu planlaması, drenaj projelendirilmesi ve su kuyuları inşasına yönelik jeolojik ve hidrojeolojik etüt, deney ve analizleri ile bu çalışmalara ait modellerin oluşturulması, hidrojeolojik haritaların üretimi ve raporların hazırlanması,

İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre Yeraltısuyu Arama Belgesi, Yeraltısuyu Kullanma Belgesi, Yeraltısuyu Islah ve Tadil Belgesi alımına esas jeolojik ve hidrojeolojik etüt, deney, harita üretimi, sondaj ve diğer çalışmaların yapılması,

Tünel, kanal, boru hattı, demiryolu, karayolu güzergâhları ve benzeri ile baraj, gölet, köprü ayakları, liman, rıhtım, dalgakıran, barınak ve benzeri gibi mühendislik yapılarına yönelik jeolojik, hidrojeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etütler, sondajlar, deneyler ve analizler ile jeolojik ve/veya jeoteknik modelleme ve bütün bu kapsamdaki jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait harita üretimi ve raporların hazırlanması,

Kentsel ve kırsal alanlarda arazi kullanım planlaması amacıyla her tür ve ölçekteki imar planına ve üst ölçek çevre düzeni planlarına esas jeolojik, hidrojeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etütler, sondajlar, deneyler ve analizler ile jeolojik ve/veya jeoteknik modelleme ve bütün bu kapsamdaki jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait harita üretimi ve raporların hazırlanması,

Doğal afet, jeolojik tehlike ve risk belirlemelerine yönelik jeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etüt, deney ve analizleri ile bu çalışmalara ait harita üretimi ve jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

Çevre jeolojisi ve çevresel etki değerlendirme kapsamındaki jeolojik, mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojik etüt ve modelleme ile jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

Kıyı ve deniz jeolojisine yönelik jeolojik etüt, jeolojik modelleme ve raporlarının hazırlanması,


Her tür ve ölçekte planlamaya esas jeolojik ve jeoteknik etütler, parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etütler/zemin etütlerine yönelik jeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etüt ve modelleme, sondajlar, deney ve analizler ile bu çalışmalara ait harita üretimi ve jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

Jeolojik sit ve jeolojik miras alanlarının belirlenmesine yönelik etüt ve raporlarının hazırlanması,

Toplum sağlığına yönelik tıbbi jeoloji amaçlı jeolojik modelleme, etüt, sondaj, deney ve analizler ile bu çalışmalara ait harita ve raporlarının hazırlanması,

Zemin güçlendirmesi ve sızdırmazlık amaçlı jeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etüt ve modelleme, sondajlar, deney ve analizler ile bu çalışmalara ait harita ve jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

Değişik amaçlı düşey, yatay veya değişik açı yönlendirmeli galeri, kuyu, yarma ve sondaj yerlerinin tespit edilmesi, amaca uygun olarak örnek alınması, bunların litolojik tanımlanması, jeolojik harita üretimi ve jeolojik modelleme, jeolojik kesit, jeolojik stamp ve loglarının hazırlanması, yerinde deneylerin gerçekleştirilmesi,

Kaya ve zemin mekaniği laboratuvar deneylerinin gerçekleştirilmesi.

Jeoloji ve jeoteknik etütler için gereken harita üretimi, jeolojik kesit çıkartılması, örnek alımı, ince kesit hazırlanmasına yönelik işlemler,

İş riski, güvenliği ve kontrolüne yönelik jeoloji mühendisliği kapsamındaki hizmetler,

Belirtilen hizmetlerin uygulanması sürecinde jeoloji mühendisi tarafından arazi ve büroda gerçekleştirilecek her türlü teknik denetim ve kontrollük hizmetleri,

Belirtilen jeoloji mühendisliği hizmet alanlarından herhangi birine veya birkaçına ilişkin bir konuda verilen danışmanlık hizmetleri.