Zemintest Yer Bilimleri

 Zemintest Yer Bilimleri


Zemintest Yer Bilimleri Ltd. Şti. Jeofizik Mühendisi Ali Alper Ezim tarafından kurulmuştur. Firma zemin etütleri, jeolojik – jeofizik etütler ve arazi deneyleri konularında faaliyetini sürdürmektedir. Firma tarafından yapılan tüm çalışmalar ilgili standartlara uygun olup, konusunda uzman mühendis ve ekibimizle yürütülmektedir. Çalışmaları ülke genelinde İl ve İlçe Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, valilikler, Anıtlar Kurulu, üniversiteler ve meslek odaları gibi kurumlarda onaylanması konusunda herhangi bir problem bulunmamaktadır.

Zemintest Yer Bilimleri Ltd. Şti. zemin problemlerinize mühendislik ilkeleri çerçevesinde, doğru, ekonomik ve pratik çözümlerle yaklaşarak, zamanında ve kaliteli hizmeti müşterilerimize sunmayı amaç edinmiştir. Müşteri memnuniyeti firma için ön plandadır.

Zemintest Yer Bilimleri Ltd. Şti. faaliyet alanları
Firma zemin etüt çalışmaları kapsamında ülke genelinde parsel bazlı zemin etüt çalışmaları yaptığı gibi, makro ölçekte jeolojik etüt çalışmaları ve imar planına esas etüt çalışmalarını da başarıyla sürdürmektedir. Hazırlamış olduğumuz tüm temel ve zemin etüt raporları ilgili yönetmelik ve şartnamelere uygundur.
Zemin etüt çalışmaları ve riskli yapı tespitine yönelik jeofizik ölçüme dayalı zemin ve temel etüt raporları, heyelan gölgeleri ve dolgu sahaları araştırmalarında sismik etüt çalışmaları yapmaktayız.
Arkeolojik kalıntı tespiti, boşluk tespiti, yol güzergah çalışmaları, yer altı tesisatlarının belirlenmesi, kolon ve duvar taramaları gibi çalışmalarda jeoradar (georadar/GPR) yöntemiyle hizmet vermekteyiz. Jeoradar raporlarımızı Anıtlar Kurulu ve belediyelerin istemiş olduğu formatlara uygun hazırlamaktayız.
Firma tarafından fore kazık, mini kazık ve jet grout gibi gömülü yapıların boyları ve süreksizlikleri tespitine yönelik Kazık süreklilik testleri yapılmaktadır.
Sıkıştırılmış dolgu alanlarında, hareketli yüklerin bulunduğu alanlarda, yükleme ve depolama alanlarında yük altında zemindeki deformasyonun tespiti istendiği alanlarda plaka yükleme deneyi firma tarafından yapılmaktadır.
Sıkıştırılmış dolgu alanlarında uygulanması gerekli olan proktor testi, kum konisi deneyi ve nükleer proktor testi firma hizmetleri arasında bulunmaktadır.
Mühendislik yapılarının inşasında, heyelan riski bulunan eğimli alanlarda kayma hareketlerinin belirlenmesi maksadıyla uygulanan inklinometre deneyi firma tarafından yapılmaktadır.

Website :  www.zemintest.com.trHizmetler

Zemintest Yer Bilimleri Ltd. Şti. parsel bazlı ve makro ölçekte zemin etüt çalışmaları, sismik etüt çalışmaları, kazık bütünlük testi, georadar ölçümleri, plaka yükleme deneyi, kum konisi ve nükleer metot ile dolguda sıkışma kontrolleri ve inklinometre deneyleri hakkında firma ile iletişime geçebilirsiniz. Yapmış olduğu tüm çalışmalar ilgili şartnamelere ve formatlara uygundur.

Zemin etüdü

Zemin etüdü bir inceleme alanına ait yer altı tabakalarının jeolojik yapı türünü ve konumlarını, bu tabakaların konumlarını ve kalınlıklarını, tabakaları oluşturan birimlerin mekanik ve fiziksel özellikleri ile dayanım ve taşıma gücünü, yer altı su seviyesini, ortamı oluşturan birimlerin dinamik elastik parametrelerini ve ortamın olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi ortaya koymak amacı ile yapılan çalışmalardır.Zemin etüdü nedir? Sondaj çalışmaları nasıl yapılır?

Zemin etüdü sondaj çalışmaları ile jeofizik yöntemlerin birlikte kullanılması ile yer altı tabakalarının konumlarını, tabakalara ait mekanik ve fiziksel özellikleri, bu tabakaların dayanım ve taşıma gücünü, ortamdaki yer altı su seviyesini ve ortamı oluşturan birimlerin elastik parametrelerini ortaya koyan çalışmalardır. Zemin etüt çalışmalarında zemin sondajı ve sismik çalışmalar birlikte olabileceği gibi projeye ve projenin detayına göre sismik çalışmalar yanında ek jeofizik yöntemler de kullanılabilir.

Zemin etüt çalışmalarına başlanmadan önce inşa edilecek yapının konumu dikkate alınarak sondaj lokasyonları hakkında bir ön çalışma yapılmalıdır. Ayrıca zemin etüdünün hangi jeofizik yöntemler ile destekleneceğine karar verilir. Yapılacak olan çalışma tasarlanır ve arazide uygulamaya geçilir. Sondaj çalışmalarında zemin ortamda SPT (Standart Penetrasyon Testi) deneyi mutlaka yapılmalı ve kaya ortamda ise TCR, SCR, RQD kaya kalitesi değerleri belirlenmelidir. Zemin sondaj çalışmasında manevralar zeminin cinsine ve projeye göre belirli aralıklarla yapılır. Her manevrada karotiyerden çıkan zemin ve ya kaya numuneleri karot sandığına derinlikleri de belirtilecek şekilde dizilir ve muhafaza edilir. Sondaj makinesinin ve karot sandıklarının fotoğrafları zemin etüt raporunda gösterilmelidir. Sondaj çalışmaları arazide konusunda uzman mühendislerce kontrol edilmeli ve sondaj logları tutulmalıdır.  Arazi çalışmalarında yapılan sondaj çalışmaları mutlaka bir ya da bir kaç jeofizik yöntem ile desteklenmelidir.

Zemin etüt raporunda hangi veriler bulunmalıdır?

Arazi çalışmalarını takiben sondajda karşılaşılan birimlerden laboratuara numuneler verilir ve gerekli testleri yapılır. Laboratuarda gerçekleştirilecek olan testler zeminin cinsine ve özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Laboratuar ve arazi çalışmaları sonuçlarına göre taşıma gücü hesapları yapılır. Şişme, oturma, sıvılaşma gibi zemin problemleri analizler yapılarak irdelenir. Zemin profili çıkarılır ve kesitler çizilir. Tüm yapılan çalışmalar ve hesaplamalar sonucunda zemin etüt raporu hazırlanır. Böylece bina- zemin ilişkisi her yönüyle ortaya konmuş olur. Zemin etüt raporunda inceleme alanının konumu ve coğrafi bilgileri, projeye ait bilgiler, sondaj çalışmaları ve kullanılan jeofizik yöntemler ile ilgili bilgiler mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca yapılan analizler ve hesaplamalar ayrıntılı olarak gösterilmeli, sondaj logları, düşey zemin kesitleri, yapılan çalışmalara ait fotoğraflar mutlaka zemin etüt raporuna eklenmelidir.

Firma zemin etüt çalışmaları

Zemin etüdü

Firma zemin etüdü çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şartnamelerine, İl ve İlçe Belediyeleri formatlarına uygun olarak yapmaktadır. Firma tarafından tüm ülke genelinde parsel bazlı zemin etüt çalışmaları yapıldığı gibi makro düzeyde jeolojik etüt çalışmaları da yapılmaktadır. Aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamındaki imar planına – plan tadilatına esas ayrıntılı jeoteknik etüt çalışmaları da yapılmaktadır. Firma tarafından yapılan zemin etüt çalışmaları konusunda uzman mühendis ve ekibi ile gerçekleştirilmektedir.

Sismik etüt
Sismik etüt yer altındaki jeolojik birimlerin kalınlıklarını, sismik hızlarını ve dinamik elastik parametrelerini belirlemek amacı ile kullanılan jeofizik yöntemlerden biridir. Bu yöntem zeminin karakteristik özelliklerinin tespit edilmesinde fiziksel sondajlarla birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sismik etüt çalışmaları nerelerde kullanılır?

Sismik etüt çalışmaları, inşaat öncesi ve sonrasında zemin parametrelerinin hesaplanması amacı ile zemin etütlerinde kullanıldığı gibi yerleşim alanlarındaki riskli yapı tespit çalışmalarında, heyelan bölgelerinin ve dolgu sahalarının araştırılmasında da kullanılan bir yöntemdir.

Sismik etüt MASW yöntemi

Sismik etütler, zeminde çeşitli enerji kaynaklarıyla yapay olarak oluşturulan sarsıntıların (yapay minik deprem) yani elastik dalgaların yer içerisinde yayılması ile gerçekleşir. Elastik dalgalar yer içerisinde yayılırken kırılarak veya yansıyarak geçtikleri ortamların fiziksel (mekanik) özelliklerini taşırlar. Sismik sinyal olarak yeryüzüne gelirler ve kayıt edilirler. Sismik kayıtların kendine özgü analitik yöntemlerle değerlendirilmesi ve yorumu vardır.

Sismik ölçüler yer içinde yayılan boyuna ve ya sıkıştırma Vp , ayrıca enine ve ya kayma Vs, dalgaları türlerinin her ikisinin ölçülmesi şeklinde yapılır. Sismik hızlar, zeminin yoğunluğuna ve elastisite parametrelerine bağlıdır. Elastik parametreler ise kayaçların mineral bileşimine, tane büyüklüğüne, tane dağılımına, gözenekliliğine, gözeneği dolduran sıvının türüne ve miktarına, sıklığına ve jeolojik geçmişine bağlıdır. Sismik MASW yöntemi ile yüzey dalgası analizi kullanılarak ortamı oluşturan tabakaların sismik hızlarına ulaşılır. Sismik hızlardan yola çıkarak zemine ait elastik parametreler, taşıma gücü, yatak katsayısı, hakim titreşim periyotu gibi parametreler hesaplanabilir.

Sismik etüt çalışmasında arazide kullanılan jeofonların aralıkları inceleme derinliğine göre belirlenir. Düzgün bir sismik iz oluşturulması için, jeofon aralıklarının araştırma derinliğine uygun açılması, tüm jeofonların aynı doğrultuda bir profil oluşturacak şekilde araziye yerleştirilmesi gereklidir. Ayrıca ortamdaki çevre gürültüsüne göre gerekli sinyal – gürültü düzeltmeleri de yapılmalıdır. Sismik etüt çalışması sondaj yapılan alanlarda sondajlarla birlikte uygulanır. Ayrıca sondaj yapılamayan alanlarda zemin parametrelerine ulaşılması ve tabaka kalınlıklarının belirlenmesi amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sayede sismik hattın serilmiş olduğu profil boyunca zemin kesitleri çıkarılabilmektedir.