Zimer Mühendislik

 Zimer Mühendislik


İnsanların ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve yapılar sunan, yaşam kalitelerini arttıran ve kendini sürekli geliştiren Zimer Mühendislik girişimci, yenilikçi ve sorumluluk taşıyan vizyoner ruhuyla 10 Nisan 2012 de Jeofizik ve Jeolojik Hizmetler sunmak amacı ile Mustafa KİRİCİ ve Çağatay Ceyhun YILMAZ tarafından kurulmuştur.

Hizmetler


Arkeojeofizik Araştırmalar
Kentsel Projeler
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Hizmetler
Parsel Bazında Zemin Etüd Hizmetleri
Mikrobölgeleme
Heyelan Araştırmaları
Maden Aramaları
Yer altı Suyu Aramaları ve Sondajlar
3D Modelleme Ve Sondaj Modelleme
Zemin Sondajları ve EnjeksiyonWebsite :  www.konakdemo.com/zimer

Arkeojeofizik AraştırmalarArkeolojik kalıntıların aranmasında kullanılan jeofizik yöntemlere Arkeojeofizik araştırmalar denir.

-Arkeojeofizik, eski ile yeni uygarlıkların arasında tarihin oynadığı “Ben sakladım sen bul” oyunudur. Nereye saklanmış? Ne zaman saklanmış ise jeofiziğin ve arkeolojinin arayışıdır.
Arkeojeofizikte kullanılan yöntemler yardımıyla;

-Sit alanlarının sınırlarını belirleme

-Gömülü kalıntıların yerlerini, derinliklerini, geometrilerini belirleme ve eski kent planını görüntüleme

-Tümülüslerin yapısını çıkarma ve kazı yönlendirme

-Eski su yolları ve yeraltı donanımını belirleme

-Gömülü metal nesnelerin yer, derinlik ve boyutları

-Kalıntı yeri, eski kil üretim ocak ve fırınları

-Uygarlık yaşı belirlemesi

-Yeraltı boşlukları, gömülü odalar, yer, boyut ve derinlikleri tespit etmek mümkündür.

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Hizmetler

Mühendislik jeolojisi, kaya ve zemin mekaniği ile temel sondaj ve enjeksiyon konularındaki her türlü uygulama ve araştırmaları kapsamaktadır. Jeoteknik hizmetler kapsamında yerleşim alanları imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik çalışmaları yaparak en uygun yerleşim alanının saptanması, çevre, doğal afetler yönünden değerlendirilerek çözüm önerilerinin getirilmesi, binaların hasar tespiti ile depreme karşı güçlendirme, taşıyıcı sistemden örnekler alınması, donatı tespiti ve özelliklerinin saptanması vb. konularda hizmetler verilmektedir.

Yerleşim Alanı, Parsel, Toplu Konut- Köprü vb. Zemin Etütleri

Kentsel ve kırsal alanlarda arazi kullanım planlaması amacıyla her tür ve ölçekteki imar planına ve üst ölçek çevre düzeni planlarına esas jeolojik ,hidrojeolojik ,mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etütler ,sondajlar,deneyler ve analizler ile jeolojik ve jeoteknik modelleme ve bütün bu kapsamdaki jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait harita üretimi ve imar planına esas etüt raporların hazırlanması

Doğal afet ,çevre jeolojisi ve çevresel etki değerlendirme kapsamındaki jeolojik mühendislik hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması

Heyelan Etütleri
Maden Etütleri
Şev, oturma, sıvılaşma analizleri
Yer altı Suyu Arama ve Kullanma Belgeleri’nin alınması

Parsel Bazında Zemin Etüd HizmetleriZemin Etüdü temel olarak 3 aşamada gerçekleştirilir. Bunlar;

1- Arazi çalışması

2- Laboratuar çalışması

3- Elde edilen verilerin değernlendirilerek Zemin ve Temel Etüdü Raporu oluşturulması1- Arazi Çalışmaları; en az iki lokasyonda mekanik zemin sondaj makinesi ile inşa edilmesi planlanan yapıların, inşa edileceği zeminlerin fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin belirlenmesine esas olmak üzere; Zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan yeraltı delme işlemi ve inşası planlanan yapıların projesine uygun derinlikte ve yeterli miktarda örselenmemiş numune (UD) ile yerinde deneyler yaparak örselenmiş numune (SPT; Standart Penetrasyon Deneyi) alma işleminden oluşur. Sondaj esnasında zemin özelliği gösteren ortamlarda temel seviyesinde ve temel altı seviyede UD numunesi alınır ve her 1,50 m de bir SPT deneyleri yapılır. Alınan numuneler ile arazide gözlemsel olarak zemin tanımlaması yapılır. Kaya ortamlarda ise manevra boyu 1,50 m olan Karotiyer ile sürekli olarak ilerlenir. Elde edilen Karot numuneleri üzerinde Kırıklı Kaya Yüzdeleri hesaplanır ve Ayrışma Derecesi, Dayanım ile Kırıklılık kriterleri gözlemsel olarak belirlenir. Sondajların tamamlanmasından en az 24 saat sonra yeraltı suyu ölçümleri yapılır.

Zemin Etüdü Trabzon – Trabzon da Zemin Etüdü ve Kuyu Ruhsatı işleriniz Zimer Mühendislik kalitesiyle.
Zemin Etüdü Trabzon
Zimer Mühendislik arazi çalışmaları sırasında; Sondaj çalışması ıveco kamyon üzerine monteli D750 zemin sondaj makinesi ile TS ve BS-5930 standartlarına uygun olarak, Rotary sondaj makineleri ve ekipmanlarınıkullanmaktadır. Personel yapısı ise en az 3 kişiden oluşmaktadır. Bunlar; Jeoloji Mühendisi, Sondör (sondaj makinesi operatörü) ve Sondör yardımcısından oluşmaktadır. Arazi personeli işini seven ve bilen, kendi mesleki konularına tamamen hakim tecrübeli insanların tam bir uyum içerisinde bir araya gelmesi ile Zimer Mühendislik bünyesinde yer almıştır.2- Laboratuar Çalışmaları; arazi çalışmaları sırasında elde edilen UD (örselenmemiş) numuneleri dayanım ve indeks/fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacı ile SPT (örselenmiş) numuneleri ise indeks/fiziksel özelliklerininin belirlenmesi amacı ile Laboratuar ortamında testlere tabi tutulur.

Zimer Mühendislik laboratuar çalışmaları sırasında; Temel seviyesine karşılık gelen UD numunelerinin tamamının dayanım ve indeks/fiziksel deneylerini, arazide elde edilen SPT numunelerinden en az 1/3 oranında indeks/fiziksel özelliklerininin belirlenmesini Laboratuar personelinden talep eder.


3- Elde edilen verilerin değernlendirilerek Zemin ve Temel Etüdü Raporu oluşturulması; arazi ve laborutar ortamında elde edilen tüm veriler bir arada değerlendirilerek zemin etüdü raporu tecrübeli jeoloji mühendisleri tarafından oluşturulur. Zemin etüdü raporunu yazan Jeoloji Mühendisinin arazi zemin sondaj çalışmaları sırasında yer alması zemin etüt raporunun sağlıklı olması açısından son derece önemlidir.

Zimer Mühendislik arazi çalışmasına liderlik yapan ve Zemin Etüdü raporunu yazan Jeoloji Mühendisinin, en az 5 yıllık tecrübeli olmasını ve Zemin Mekaniği ile Kaya Mekaniği gibi mühendislik konularına çok iyi hakim olan Jeoloji Mühendisini bünyesinde bulundurmayı taahhüt eder.

Mikrobölgeleme


Mikrobölgeleme, yerleşime açılması düşünülen boş alanlardaki tüm afet tehlikelerini, yapılaşmış alanlarda ise tüm afet risklerini büyük ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirleyen çalışmalara verilen genel ad olarak tanımlanıyor.

Güvenli arazi kullanımı kararları alınmasını, kentsel dönüşüm ve zarar azaltma planlaması çalışmalarında ise öncelikler ve stratejilerin belirlenmesine temel girdileri sağlayan çok disiplinli çalışmalardır. Bazen Mikrobölgelendirme sözcüğü de kullanılmaktadır.

Mikrobölgeleme çalışmaları

Mikrobölgeleme çalışmanın amacı, mühendislik ve jeolojik özellikleri birbirinden farklı alanların, depreme karşı taşıdığı potansiyel risklerin belirlenmesi ve “tehlike-ilişkili arazi kullanım yönetimi ve şehir planlaması” için bir temel teşkil edebilecek olan mikrobölgeleme rapor ve haritalarının hazırlanmasıdır.Bu çalışmalarda;

– Her tür ve ölçekteki planlara altlık oluşturmak

– Kentsel dönüşüm projelerine veri sağlamak

– Zarar azaltma planları için altlık oluşturmak

– Büyük yatırımlar (baraj, tünel, metro vb.) ve mühendislik yapılarının genel projelendirmesi ile sigorta

ve benzeri gibi düzenlemeler için veri tabanı oluşturmaktır.Mikrobölgelendirme çalışmasında olası deprem etkilerinin elde edilebilmesi için, detaylı jeolojik, jeofizik, jeoteknik ve sismolojik incelemeler ve etütler gerçekleştirilir.

Heyelan Araştırmaları

Yamaçlarının duraylılık analizlerinde öncelikle bilinmesi gerekenler yamacın yapısı, toprak ve kayanın jeoteknik özellikleridir. Kayan kütlenin ve altındaki yapının özelliklerinin yüksek doğruluk oranıyla belirlenmesi heyelan yapısının ortaya çıkarılmasında önemlidir. Jeofizik yöntemler; heyelan alanındaki malzemelerin sınıflanmasında ve özelliklerinin belirlenmesi için uygulanır. Heyelan analizlerinde kullanılan jeofizik yöntemler içerisinde en uygun olanı sismik yöntemlerdir. Sismik yöntemler, şev stabilitesi analizlerinde kuvvet karşısındaki malzemenin özelliklerinin belirlenmesinde önemli yer tutmaktadır. Diğer jeofizik yöntemler, örneğin elektrik, elektromanyetik, doğal potansiyel ve gravite yöntemleri de yer içinin belirlenmesinde faydalı bir araç olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu yöntemlerle elde edilen veriler, sondaj ve laboratuardan elde edilen sonuçlarla korele edilmelidir.

Bu tez çalışması kapsamında Trabzon ve Gümüşhane ilinde bulunan iki farklı heyelan üzerinde jeofiziksel yaklaşımlarla elde edilmiş çalışmalar ve sonuçları sunulmaktadır. Heyelanlar jeolojik olarak birbirinden oldukça farklıdır Sismik kırılma yöntemi, düşey elektrik sondajı (DES), yer radarı (GPR) tekniği kullanılarak, heyelan yapısının kayma yüzeyi, satürasyon zonu, tabaka kalınlıkları, P ve S dalga hızları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda heyelan alanına ait olan yapı kesitleri, elastik hızların dağılımı ve özdirenç seviye haritaları elde edilmiştir. Ayrıca farklı jeofizik yöntemlerin heyelan araştırmalarındaki etkinliği tartışılmıştır. Değişik jeofizik yöntemlerden elde edilen sonuçlar birbiri ile karşılaştırılarak çözümlemeler yapılmış ve aralarında oldukça iyi bir uyum olduğu gözlenmiştir. Bu çalışma, heyelan gibi karmaşık jeolojik yapılarda jeofizik yöntemlerin oldukça kullanışlı olduğunu göstermektedir.

Maden AraştırmalarıYer kürede maden yataklarının araştırılması, cevherleşme yerlerinin tespiti, şekli, konumu, derinlikleri gibi soruların cevaplarına;

Bilgi, deneyim ve gelişmiş teknolojiyi kullanarak ulaşabiliyoruz.

Maden yataklarının araştırılmasında madeni oluşturan mineralin yoğunluğu, mıknatıslanma özelliği, elektriksel iletkenliği gibi unsurlar çok büyük rol oynamaktadır. Ayrıca maden yatağının cinsine, yan kayaç türüne, cevherleşme şekline göre de yapılacak çalışmalar farklılıklar göstermektedir.

Zimer Mühendislik olarak Maden Sahalarımızda;

Doğru Arazi Gözlemleri + Doğru Teknoloji = Doğru Sonuç

Madencilik sektörüne rehber olmaktan gurur duyuyoruz.

Yeraltı Suyu Araştırmaları

Yüzyılımızın en büyük sorunlarından sayılan su kaynaklarımızın yetersizliği karşısında Zimer Mühendislik olarak yeraltı sularının arandığı bölgelerde doğru arazi gözlemleri ışığında en son gelişmiş Jeofizik cihazlarla arama işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

-Böylelikle hiç kuyu delmeden (sondaj açmadan) ve bunun mali külfeti altına girmeden, kısa sürede bir yerin altında su Var mı? Yok mu? Varsa derinliği, kalınlığı ve akıyorsa hangi yöne aktığı teknik aletlerle bulunabilmektedir.

-Gelişmiş son teknolojik Jeofizik cihazlarla yer altında suya bakmanın maliyeti bir sondaj maliyetinden çok daha ucuzdur.

-Aynı bilgi – deneyim ve teknolojiyi kullanarak jeotermal su kaynaklarının aranması ve yatırımcılara sunulması çalışma konularımızdan biridir.

-Ayrıca turizm kesiminin sorunu olan tuzlanma bölgelerinin tespiti, tatlı– tuzlu su ayrımının yapılarak sınırlarının çizilmesi mümkün olmaktadır.


Zemin Sondajları – Enjeksiyon