PM Deniz ve Kara Araştırmaları

 PM Deniz ve Kara AraştırmalarıTemel olarak hizmet sunduğu araştırma konuları; Jeoteknik , Jeofizik, Jeoloji, Hidrojeoloji,  Jeotermal, Maden , Arkeoloji  ve Arkeojeofizik, Oşinografik , Hidrografik çalışmalar,  ÇED ve Fizibilite Etütleridir. Bu çercevede , yerbilimleri konusunda problemleri derinlemesine araştırarak, sorunların giderilmesi için en ekonomik  ve kalıcı çözüm üretilmektedir. Ayrıca; bilimsel faliyetlerde bulunup bilime katkıda bulunmak hedeflemektedir. Tüm bunları gerçekleştirirken müşteri memnuniyeti ve güvenirlik temel ilkemizi oluşturmaktadır. 2011 yılı itibari ile deniz tarama ve dolgu faliyetlerini de yürütmektedir.

PM DENİZ ; kurumsal yapısını geliştirerek, sunmuş olduğu hizmetlerini ISO 9001:2000 kalite standardına göre yerine getirdiğini ilk olarak 2007 yılında belgelenmiştir. Aynı hassasiyetle çalışmalarını devam ettirerek 2012 yılında da ISO 9001:2008 belgesinı TÜRKAK'tan da almayı hak etmiştir. 2012 yılından da bu yanada TURKAK akreditasyonu ile kalite belgesini her yıl yapılan  denetimlerle almaya hak kazanarak güncel tutmaktadır.

Balast kirliliği, prekast beton ve tünel segmentleri, enjeksiyon yayılımı kalite kontrolü gibi faaliyetleri Türkiye'de ilk defa yaparak kalite kontrolde öncülük etmiştir.Kara Araştırmaları

  Jeofizik Kalite Kontrol , Ölçüm & Analiz ve Raporlama
2B-3B Sismik Yansıma Çalışanları
2B-3B Sismik Kırılma Tomografisi
Mikrotremor - SPAC Ölçüm ve Analizleri
2B-3B MASW Ölçüm ve Analizleri
2B-3B Elektrik Tomografi
Düşey Elektrik Sondajları
IP ölçüm ve Değerlendirmeler
Manyetik -Gradiometre Ölçümleri 
Jeoradar (GPR) Ölçümleri
Down Hole - Cross Hole Sismik Ölçümler
Doğal Poatansiyel Ölçümleri

  Laboratuvar Jeofizik Çalışmalar
    Karot Numuneleri üzerinde Vp ve Vs Hız Ölçümleri
    Karot  / Zemin numuneleri üzerinde Özdirenç Ölçümleri
    Karot Numuneleri üzerinde Dinamik Elastisite Modülü

Jeolojik - Jeoteknik - Jeofizik Etüd Proje Hizmetleri
 Mikrobölgeleme ve / veya Plana Esas Jeolojik Jeoteknik Etüdler
 Uygulama Projesine Esas Zemin ve Temel Etüdler
 Otoyol - Demiryolu Etüdleri
 Tünel Güzergahı Jeolojik, Jeoteknik, Jeofizik Etüdleri
 Atık Alan Etüdleri
 Baraj & HES projeleri
 Hidrjeolojik Etüdleri
Yeraltısuyu - Jeotermal / Mineral Su Etüdleri
Arkeolojik Etüdler
Maden Ocakları ve Saha Çalışmaları
Heyelan Etüdleri

Sondaj Çalışmaları

Jeoteknik Amaçlı Sondajlar
CPT, CPTS, CPTu
Su Sondajları

Depremsellik Analizi

Paleosismik Araştırmaların
Proje alanına spesifik deprem senaryolarına göre risk analizi
İvme Spektrum Analizi
Sıvılaşma Analizleri
Zemin - Yapı Etkileşimi ve Dinamik Analiz

Çözüm Üretebilecekleri Bazı Konular

Zemin ve Binada meydana gelen deformasyonların analizi ve çözümleri
Arkeolojik yapı kalıntılarının belirlenmesi
Altyapı hatlarının tespit edilmesi v haritalanması
Yapı yeri seçimi
Heyelan analizi ve önleme projelerinin hazırlanması
Bina temel kalınlığı ve temel tipinin belirlenmesi
Çevre kirliliğin araştırılması
Drenaj problemlerinin araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi
Kolon kirişlerde donatı ve korozyon miktarlarının tespit edilmesi
Endüstriyel hammadde araştırmaları ve rezerv tayinleri
Derin Kazı projelerinin hazırlanması
Zemin iyileştirme projeleri
Sıkışma kontrolü
Deformasyon ve deplasman ölçümleri
Enjeksiyon yayılımı kalite kontrolü
Karstik Boşluk ve Fay Araştırmaları
Su kaynakların araştırılması
Güzergah Kesintisiz zemin profilin belirlenmesi
Forekazık - Jetgrout kalite kontrolu

Müşavirlik Hizmetleri

 Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 Tekliflerin Analiz ve Değerlendirmesi
 Kontrolluk ve Müşavirlik Hizmetleri
 Uygulama Sonrası Test , Analizler ve Kabuller

 • TÜNEL GÜZERGAHI BELİRLEME, TÜNEL SEGMENT ENJEKSİYON YAYILIM KONTROLÜ
 • YERALTISUYU VE JEOTERMAL ARAŞTIRMALAR
 • JEOFİZİK (SİSMİK-JEORADAR-ELEKTRİK-MANYETİK VD) ÖLÇÜMLER
 • ALTYAPI ARAŞTIRMALARI VE HARİTALAMA
 • HEYELAN ARAŞTIRMALARI ANALİZ VE ÇÖZÜMLERİ
 • ARKEOLOJİ ARAŞTIRMALAR
 • DERİN TEMEL KAZILARI VE ZEMİN ISLAHI
 • MÜHENDİSLİK PROBLEMLERDE TÜMLEŞİK ÇÖZÜMLER VE 3B GÖRÜNTÜLEME
 • ALETSEL GÖZLEM VE KALİTE KONTROL
 • YAPILARIN DEPREM RİSK ANALİZLERİ VE ZEMİN YAPI ETÜDLERİ
 • SIKIŞMA KONTROLÜ , DEFORMASYON VE DEPLASMAN ÖLÇÜMLERİ
 • ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR
 • DOĞAL KAYNAKLARIN ARAŞTIRILMASI
 • JEOLOJİK ÇALIŞMALAR


Deniz Araştırmaları

Jeofizik Kalite Kontrol , Ölçüm & Analiz ve Raporlama

 Çok Kanallı - Tek Kanallı Çok Yüksek Çözünürlüklü (UHR) Sismik Yansıma Çalışmaları
 Sismik Kırılma Tomografisi
Manyetik - Gradimetrik Ölçümler
Yandan Taramalı Sonar (Side Scan Sonar)
Multibeam - Single Beam Ölçümleri
Akıntı - Yön ve Hız Ölçümleri
Ses Hızı, Sıcaklık, Yoğunluk , İletkenlik vb Ölçümleri
Göl, Dere ve Barajlarda Jeoradar Ölçümleri
Cross-Hole -Down Hole Sismik Ölçümleri

  Laboratuvar Jeofizik Çalışmalar
    Karot Numuneleri  Vp ve Vs Hız Ölçümleri
    Karot  / Zemin numuneleri  Özdirenç Ölçümleri
    Karot Numuneleri  Dinamik Elastisite Modülü

Hidrografik ve Oşinografik Etütler

Liman, Balıkçı Barınağı, İskele, Dolgu Sahası vb Mühendislik Yapıların Batimetrik Haritaların Hazırlanması
Deniz Suyunun Fiziksel ve Oşinografik Özelliklerin Belirlenmesi
Deniz Tabanında Batık, Boru Hattı, Patlayıcı Madde(UXO) vb Yabancı Cisimlerin Belirlenmesi

Jeolojik - Jeoteknik - Jeofizik Etüd Proje Hizmetleri
 Mikrobölgeleme ve / veya Plana Esas Jeolojik Jeoteknik Etüdler
 Uygulama Projesine Esas Zemin ve Temel Etüdler
 Tünel Güzergahı Jeolojik, Jeoteknik, Jeofizik Etüdleri
Arkeolojik Etüdler
Maden Ocakları ve Saha Çalışmaları
Deniz dibi Heyelan Etüdleri

Fizibilite & Sayısal Modelleme Analizleri

Liman, İskele, Balıkçı Barınağı vb Kıyı Yapılarının Fizibilitesi Etüdleri
Denizde Dalga İklimi, Rüzgar İklimi ve Modellemesi
Çalkantı ve Kirlilik Analizi

Sondaj Çalışmaları

Juck-up Barge ile Jeoteknik Sondaj Çalışmaları
CPT, CPTS, CPTu
Core - Sampler

Depremsellik Analizi

Paleosismik Araştırmaların
Proje Alanı için Spesifik Deprem Senaryolarına Göre Risk Analizi
İvme Spektrum Analizi
Sıvılaşma Analizleri
Zemin - Yapı Etkileşimi ve Dinamik Analiz

Çözüm Üretebilecekleri Bazı Konular
  Çamur kalınlığının ve Hacmininbelirlemesi
 Liman içi Tarama projelerinin hazırlanması
Tarama hacmini, önceki - sonraki derinliğinin 2B VE 3B olarak belirlenmesi
Elektrik, telefon Doğalgaz Boru hatlarının tespiti ve haritalanması
Arkeolojik inceleme ve araştırmalar
Anakaya seviyesinin belirlenmesi
Oturma - şişme analizlerin yapılması
Hassas konumlandırma
UXO (patlamış/patlamamış) araştırmaları
Zemin sıvılaşma riskinin belirlenmesi
Zemin iyileştirme projeleri
Batık araştırılması
Karstik Boşluk ve Fay Araştırmaları
Deformasyon ve Deplaman Ölçümleri
Sediman Çökelim Miktarı ve Tarama Periyodunun belirlenmesi
Güzergahın Kesintisiz Zemin Profilin Belirlenmesi

 • YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DENİZ SİSMİĞİ
 • TARAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
 • DENİZDE JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR
 • FİZİBİLİTE VE MODELLEME ETÜTLERİ
 • BATİMETRİK - HİDROGRAFİK ÖLÇÜMLER
 • OŞİNOGRAFİK ETÜD ÇALIŞMALAR
 • YANDAN TARAMALI SONAR VE MANYETİK


Geomatik Çalışmaları
 • GLOBAL KONUM BELİRLEME
 • GEOMATİK ÇALIŞMALAR (HARİTALAMA ÇALIŞMALARI)

Etüt Hizmetleri

     1. LABORATUVAR ANALİZLERİ YERİNDE TESTLER
 • Plaka Yükleme
 • Presiyometre
 • Extansiyometre
 • İnklinometre ve Presiyometre Ölçümleri
 • Standart ve Modifiye Proktor
 • Kıvam Limitleri
 • Elek Analizleri
 • Doğal Birim Hacim Ağırlık
 • Numune üzerinde Hız (Vp,Vs) Tayini
 • Nokta Yükleme
 • Su Muhtevası Tayini
 • CBR , Kaliforniya Taşıma Oranı
 • Kum Konisi ve Kompaksiyon Deneyleri
 • Inklinometre ve Presiyometre Ölçümleri
 • Numune Üzerinde Özdirenç Ölçümleri          
    2. MADEN ETÜDLERİ
 • Metalik ve Metalik Olmayan Maden Araştırmaları
 • Rezerv Hesaplamaları
 • Maden Sondajları
 • Doğalgaz ve Petrol Araştırmaları
 • Enerji Kaynaklarının Araştırılması
 • Mermer, Granit ve Traverten Sahalarının Kırık Sistemi ve Blok Veriminin Araştırılması
  3. YERALTISUYU VE JEOTERMAL
    Yeraltısuyu potansiyelinin belirlenmesi, jeotermal alanların tespitine yönelik etüt ve fizibilite analizleri yapılarak yatırımcıları yönlendirmektedir. Sondaj açım teknikleri belirlenerek müşavirlik hizmeti vermektedir.

   4. BARAJ TÜNEL VE HAVALİMANI ETÜTLERİ
    
     Baraj yeri ve Havalimanı yer seçimleri , Tünel Güzergah analizleri ve Tünel açım tekniklerinin belirlenmesine yönelik etüd çalışmaları ve uygulama projeleri konusunda uzman ekipleri tarafından gerçekleştirmektedir. Keşif ve Metraj hazırlanması ve ihale şartnamelerinin Hazırlanmanın yanında Müşavirlik hizmeti vermektedir.

   5. MÜHENDİSLİK YAPILARI VE YOL GÜZERGAH ETÜTLERİ
      
      Mühendislik yapıların yer seçiminde, jeolojik , jeofizik ve laboratuvar çalışmaları ile yapılan korelasyon sonucunda elde edilen veriler ışığında;

   Mühendislik jeoloji harita ve kesitleri


 • Heyelan Analizleri
 • Sıvılaşma Analizleri
 • Deprem Risk Analizleri
 • Taşıma Gücü ve Oturma Analizleri
 • Yerleşme Uygunluk Analizleri
 • Zemin Büyütmesi ve Yer Elastik Davranışları
 • Şev Eğim Hesapları
 • Yapı - Zemin etkileşim Analizleri
Uzman ekipleri tarafından titizlikle değerlendirilir


                      PM DENİZ VE KARA ARAŞ. MÜH. MÜŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: ORUÇ REİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT TİC. MRK. A-15 BLOK NUMARA : 10 DAİRE : 211 ESENLER / İSTANBUL
Website : http://www.pmdeniz.com/ -  http://www.pmprestij.com/
E-mail: -  info@pmdeniz.com  -  info@pmprestij.com
TEL:  +90  212 5518144    /    +90  850 460 0650
FAX:  +90  212 5907020   /     +90  850 460 0651
Gsm:  +90  532 7431730